• amersfoort-014.png
 • amersfoort-007.png
 • amersfoort-004.png
 • amersfoort-006.png
 • amersfoort-010.png
 • amersfoort-008.png
 • amersfoort-009.png
 • amersfoort-013.png
 • amersfoort-001.png
 • amersfoort-011.png
 • amersfoort-012.png
 • amersfoort-002.png
 • amersfoort-005.png
 • amersfoort-003.png
Welkom op de website van Amersfoort2014, dé lokale partij van Amersfoort.
Welkom op de website van Amersfoort2014, dé lokale partij van Amersfoort.

Amerena; exploitatie, subsidieverantwoording 2017-2018 en de sportkaart: deel 2

sportHet is 16 maanden geleden dat de Amerena geopend werd. Op 11 maart 2019 heeft Amersfoort2014 schriftelijke vragen (2019-036) gesteld over de exploitatie, de subsidieverantwoording en de sportkaart. Op 2 juni heeft het College deze schriftelijke vragen beantwoord en pas twee weken daarna heeft Amersfoort2014 inzage gekregen in een documentje met de geheime omzetcijfers 2018 van de horeca van de Amerena.
Al met al een proces van bijna vier maanden! Inmiddels heeft Amersfoort2014 via ‘derden’ documenten mogen inzien over de exploitatiecijfers 2018-2021 van de Amerena. Deze baren ons veel zorgen en roepen vragen bij ons op. Dat geldt ook voor de huurovereenkomsten tussen de SRO en de Horecastichting, die ook (niet vertrouwelijk) ter inzage zijn gelegd bij de griffie.
 

Vragen
 1. Er is sprake van een huurovereenkomst voor 5 jaar tussen de SRO en de Stichting Horeca Amerena die is ondertekend op 12-4-2018. Op 1-1-2019 worden er twee nieuwe huurovereenkomsten (een over 5 jaar vanaf 1-1-2019 en een herziene huurovereenkomst over 2018) getekend en wordt de overeenkomst van 12-4-2018 tenietgedaan. Voor zover Amersfoort2014 heeft kunnen achterhalen is daarbij sprake van een forse huurverlaging in de herziene huurovereenkomsten. Amersfoort2014 wil graag uitleg over de redenen en de argumenten om de huurovereenkomst van 12-4-2018 te herzien en de huurbedragen voor het horecadeel aan te passen. Hoe is een verlaging van de huur te rijmen met het uitgangspunt dat is opgenomen in de businesscase van 1 juli 2016 dat de horecaexploitant de horeca- en verenigingsruimte huurt tegen een marktconforme prijs?

 2. In de antwoorden van 2 juni 2019 geeft het College aan dat de Stichting Horeca Amerena gemaand is om verantwoording af te leggen over € 99.000 aan verstrekte subsidies in 2018. Dat geldt ook voor de Stichting Amerena die € 27.500 heeft ontvangen in 2018 voor het opstarten van de sportkaart. Zijn deze verantwoordingen inmiddels binnen en is het College bereid deze verantwoording ter beschikking te stellen aan de gemeenteraad, dan wel ter inzage te leggen?

 3. In de antwoorden van het College van 2 juni 2019 wordt als antwoord op vraag 15 geschreven dat de SRO desgevraagd heeft aangegeven dat er geen prognoses zijn gemaakt van bezoekersaantallen van de Amerena. Amersfoort2014 vindt het onbegrijpelijk dat er in het gehele proces om tot de bouw van de Amerena te komen en het proces om tot allerlei businesscases (exploitatie)te komen bij de gemeente en of andere partijen geen prognoses zijn gemaakt van het te verwachten aantal bezoekers aan de Amerena. Is het College het daar mee eens? Amersfoort2014 ontvangt alsnog graag deze prognoses.

 4. Op 1 juli 2016 is aan de achterbannen van de betrokken verenigingen ter instemming het document: ‘Gezamenlijke exploitatie van Sportcomplex Amerena, Amersfoort 1 juli 2016’ (ook wel businesscase Amerena genaamd) voorgelegd. In die businesscase, waarmee alle achterbannen hebben ingestemd, wordt onder het hoofdstuk exploitatie Horeca het aantal bezoekers aan de Amerena ingeschat op 725.000 per jaar! Daarvan zou dan 25% de horeca bezoeken: zo’n 180.000 bezoekers per jaar. Uit het antwoord op vraag 14 van 2 juni 2019 blijkt dat er op basis van de bezoekcijfers van 2018 jaarlijks zo’n 320.000 bezoekers te verwachten zijn, waarvan dan 25% de horeca zal bezoeken: zo’n 80.000 horecabezoekers. Dat is meer dan de helft minder van wat er in de businesscase van 2016 is aangegeven. Kan het College, als medeverantwoordelijke voor het betreffende document van 1 juli 2016 verklaren waarom de bezoekcijfers uit 2016 en 2018 zo uiteenlopen en wat de gevolgen daarvan zullen zijn voor de exploitatie van de Amerena en de horeca? Waarop waren de bezoekcijfers van 2016 gebaseerd? Door wie zijn deze bezoekcijfers destijds aangeleverd?

 5. Amersfoort2014 heeft via een ‘derde’ een overzicht ingezien van de exploitatie horeca Amerena, waarin niet alleen de omzet, maar ook de lasten van 2018 zijn opgenomen. In dat overzicht is sprake van een verlies van € 23.000 over 2018. In 2018 heeft de gemeente Amersfoort echter € 44.000 extra gestort in de exploitatierekening, waardoor er ineens sprake is van een fictieve ‘winst’ van € 21.000. Het bedrag van € 44000 staat niet vermeld in RIB 2017-044. Kan het College dit bedrag verklaren? Uit het overzicht blijkt verder dat in de jaren 2018 tot 2021 jaarlijks een structureel oplopend tekort dreigt te ontstaan tussen de € 20.000 en € 25.000 op basis van de huidige exploitatiecijfers. Is het College op de hoogte van een meerjarenexploitatieoverzicht? Zo ja, sinds wanneer? Zo ja, welke gevolgen heeft dat? Zo nee, waarom is het College hiervan niet op de hoogte? Kloppen deze cijfers? Als de cijfers kloppen: op welke wijze gaat het structurele tekort gedekt worden, zeker nu ook de jaarlijkse gemeentelijke horecasubsidie in de komende jaren wordt afgebouwd?

 6. Volgens de businesscase uit 2016 zouden er jaarlijks zo’n 9250 aan verenigings- en professionele vrijwilligersuren worden ingezet in de algemene horeca. Nu blijkt uit het antwoord op vraag 4 van 2 juni 2019 dat er in 2018 slechts 3800 uren door deze vrijwilligers zijn ingezet in 9 maanden. Dat zullen over 12 maanden dan zo’n 5000 uren zijn. Dat is bijna de helft van wat er in de businesscase was weergegeven. Wat is de verklaring voor het feit dat slechts de helft van de vrijwilligersuren zijn ingezet in de algemene horeca? Is dit mede een oorzaak van het feit dat de horeca met de tussentijdse toestemming van dit College niet meer open is van 7.00 tot 23.00 uur om zodoende kosten te besparen van extra uren professionals en professionele oproepkrachten?
 
 
Ben Stoelinga
menno fousertsieta koet minismaaike varwijkthomas van der eerdenjan gerritsjanschris bruijnes
menno fousertsieta koet minismaaike varwijkthomas van der eerdenjan gerritsjanschris bruijnes

Amersfoort2014 zet zich sinds 2014 in voor een betere gemeente Amersfoort. Een gemeente waarin meer naar de inwoners wordt geluisterd. Een gemeente waarin meer logische samenhang zit in de plannen en waar weloverwogen met gemeenschapsgeld wordt omgegaan.

Amersfoort2014 wil een overheid die zich dienstbaar opstelt. Politiek die werkt voor de inwoners, de wijken, de stad en de dorpen. Met meer ruimte voor openheid, openbaarheid en vroegtijdige inspraak. Het gesprek voeren over wat we willen met Amersfoort maar ook steeds aandacht houden voor hoe we dat samen gaan bereiken.

 • Jeugd en Onderwijs op 1!
  We willen met de jeugd bouwen aan de toekomst van onze gemeente. Daarom willen we onder andere werken aan een gezond schoolklimaat, wijkgerichte jeugdzorg, aanpak van de jeugdwerkloosheid, investering in MBO en HBO en jongerenhuisvesting. We gaan de jeugd uitnodigen om (vaker) mee te denken over de opgaven van de gemeente onder andere via jongerenradenWe nemen de jeugd en ouderen als uitgangspunt bij het inrichten van onze straten en buurten.
   
   
   
   
 • Betaalbaar wonen
  Iedereen in Amersfoort heeft recht op een betaalbare woning. Het opkopen van sociale huurwoningen door investeerders moet stoppen. Elke wijk heeft straks een wijkwoonplan met inbreng van bewoners met meer woningen voor starters en ouderen. Bouwen en renoveren doen we zo duurzaam mogelijk.
   

   
   
   
   
 • Zorgvuldig omgaan met ruimte
  Ontwikkeling van ruimte in de stad moet niet bestaan uit ‘postzegelprojecten’, maar breed worden opgepakt met oog voor de leefbaarheid. De ontwikkelingen langs ‘Eem en Spoor’, de Stadsring en de Nieuwe Poort moeten in betere samenhang gebeuren met intensieve inbreng van bestaande bewoners. Bovenduist is de laatste grote stadsuitbreiding en we zijn tegen woningbouw in Hoogland-West. Hoogbouw (meer dan zes verdiepingen) enkel als het past en er draagvlak is bij bewoners.
   
   
   
   
 • Duurzaamheid

  We vinden dat verduurzamen zowel moet gaan over vandaag als over morgen. We werken met urgentie aan meer groen, biodiversiteit, gezondere lucht voor Amersfoorters, beweegvriendelijkere openbare ruimte, meer ruimte voor mensen en aandacht voor een toekomstbestendige balans tussen mens en natuur.

  We willen ons initiatief het “Deelakkoord Duurzaamheid” voortzetten. Verbranden van houtige biomassa gaan we tegen en we gaan op zoek naar betere oplossingen, zoals geothermie. We zetten in op meer aandacht voor woningverbetering. Dit bestrijdt ook direct de energiearmoede. Zonnepanelen zien we op de daken en niet in natuur of het groene landschap. We staan kritisch ten opzichte van het plaatsen van grote windmolens in onze dichtbevolkte gemeente. Duurzame en actieve mobiliteit vinden we belangrijk vanuit duurzaamheids,- en gezondheidsperspectief en is onderdeel van de wijkplannen.

  Lees ook ons gehele verkiezingsprogramma

 • Groen
  We willen een toename in groen en biodiversiteit en daarom extra budget vrijmaken. Bewoners doen zelf actief mee aan de groene inrichting van hun straten, wijken en parken. We denken dan met name aan stadspark Randenbroek, Over de Laak, park Schothorst (niet bouwen!) maar ook aan versteende plekken in de stad en ruimte voor experiment op straatniveau. We willen vanzelfsprekend stoppen met het hoofdpijndossier ‘de Westelijke Ontsluiting’, waardoor duizenden bomen gespaard kunnen worden.
   
   
   
   
 • Een sociaal en gezond Amersfoort
  We blijven de wijkteams inzetten om mensen een menswaardig en zelfstandig bestaan te bieden. Meer samenwerking tussen instanties vinden we nodig. Het geld dat bestemd is voor jeugdzorg moet ook echt daaraan besteed worden. Dit moet niet gebruikt worden om financiële gaten bij de gemeente te dichten, zoals dat de afgelopen periode gebeurde. Via bijvoorbeeld de scholen wordt goede voorlichting gegeven over verslavingsziekten.
   

   
   
   
 • Oud worden in Amersfoort
  We gaan kennis en ervaring van ouderen beter benutten door hen actief op te zoeken. Ouderen hebben recht op goede thuiszorg en moeten zo lang mogelijk zelfstandig betaalbaar kunnen blijven wonen. Ook zetten we in op het actief verbinden van jong en oud(er).
   
   

   
   
   
 • Sporten en bewegen
  Om Amersfoort als sportstad op peil te houden investeren we in de sportverenigingen en maken we accommodaties beter toegankelijk voor mensen met een beperking. Meer sportvoorzieningen in de openbare ruimte van wijken stimuleert meer bewegen. Het Bosbad en zwembad Hoogland moeten vernieuwd worden.
   
   
   
   
   
 • Mobiliteit
  De aanbesteding Westelijke Ontsluiting moet gestopt worden: dit is geld- en natuurverspilling! We willen een integrale kijk op de openbare ruimte en verkeer is daar een onderdeel van. 30Km/uur is wat ons betreft de norm binnen de bebouwde kom en we willen meer ruimte in onze straten voor spelen, groen, ontmoeten en kwetsbare verkeersdeelnemers. Ook streven we naar meer ruimte voor fietsers en voetgangers.
   
   
   
   
   
 • Veiligheid
  Veiligheidsmaatregelen worden opgenomen in de wijkplannen en het maandelijks wijkberaad met de gemeente. Criminaliteit moet hard aangepakt worden met een lik-op-stukbeleid. In de wijken vinden we dat een veilige en schone leefomgeving extra aandacht verdienen.
   
   
   
   
   
   
 • Kunst en Cultuur
  We willen meer investeren in (werk-)ruimte voor kunst en cultuur. Initiatieven in de wijk verdienen ondersteuning en de koppeling met onderwijs is daarbij belangrijk. Het amfitheater Emiclaer kan in ere worden hersteld en de mogelijkheid voor een cultuurcentrum moet worden onderzocht.
   

   
   
   
   
 • Bestuurscultuur
  Hoe bedrijven we politiek en komen we samen met bewoners tot besluiten en een beter Amersfoort?  Dit is een vraag die we steeds stellen en willen we echt anders zien de komende jaren. Amersfoort2014 strijdt al jaren tegen de huidige gesloten bestuurscultuur. Deze cultuur heeft kenmerken als, geheimhouding, machtspolitiek, beslissen voor bewoners i.p.v. met bewoners, het achterhouden van informatie en de slechte beantwoording van vragen. Bewoners moeten vanaf het prille begin bij plannen betrokken worden. Meer dualisme en debat in de gemeenteraad is nodig.
   
   
   
   
 • Omgaan met uw belastinggeld

  Megalomane plannen, zoals een nieuw stadhuis voor voorlopig 108 miljoen euro, zijn de bijl aan de wortel van goed en verantwoord omgaan met het geld van de Amersfoorters. We willen geen lastenverzwaring voor onze inwoners, we streven naar betaalbare basisvoorzieningen. 

  Lees ook ons gehele verkiezingsprogramma

schrvragen
motie
verkiezingsprgr
departij
A2014 Logo 6393x1200
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png