• amersfoort-004.png
 • amersfoort-006.png
 • amersfoort-009.png
 • amersfoort-002.png
 • amersfoort-008.png
 • amersfoort-013.png
 • amersfoort-007.png
 • amersfoort-012.png
 • amersfoort-001.png
 • amersfoort-003.png
 • amersfoort-011.png
 • amersfoort-010.png
 • amersfoort-014.png
 • amersfoort-005.png
Welkom op de website van Amersfoort2014, dé lokale partij van Amersfoort.
Welkom op de website van Amersfoort2014, dé lokale partij van Amersfoort.

Functioneren Cliëntenraad Werk en Inkomen (CRWI)

Amersfoort2014 heeft signalen ontvangen over problemen bij de Cliëntenraad Werk & Inkomen (de CRWI) van de gemeente Amersfoort. De leden van de CRWI worden door het College van B&W benoemd voor een termijn van twee jaar. De CRWI kiest uit haar midden een dagelijks bestuur (DB) van drie personen. De CRWI wordt ambtelijk ondersteund. Eén van de leden van de CRWI is enkele maanden geleden door de voorzitter van het DB ontslagen als lid van de CRWI.
Er zou een onwerkbare situatie zijn ontstaan binnen de CRWI. Het inmiddels vertrokken lid heeft reeds op 24 april 2019 het vermoeden geuit aan de gemeente Amersfoort dat er sprake zou kunnen zijn van belangenstrengeling van een van de leden binnen de CRWI.

Uit informatie, die Amersfoort2014 door navraag bij het ambtelijk apparaat en de wethouder heeft verkregen, blijkt dat er al voor de zomervakantie een integriteitsonderzoek is ingesteld naar de rol van het betreffende lid van de CRWI. Amersfoort2014 heeft inmiddels informatie ontvangen over het integriteitsonderzoek die vragen oproept over de onafhankelijkheid van het onderzoek.

Tot onze verbazing is tot op heden de voltallige gemeenteraad niet (vertrouwelijk) door het College ingelicht over de vermeende belangenverstrengeling van een lid van de CRWI en het ingestelde integriteitsonderzoek. Wel heeft de wethouder op 25 juni 2019  tijdens een informeel agendaoverleg achter gesloten deuren aan enkele woordvoerders sociaal domein gemeld dat er problemen waren binnen de CWI. Er is niets gezegd over het integriteitsonderzoek. Bij dat overleg waren niet alle fracties uit de gemeenteraad aanwezig.  

Inmiddels zijn we enkele  maanden verder, het ingestelde onderzoek roept vragen op, is nog steeds niet afgerond en de voltallige gemeenteraad is nog steeds niet geïnformeerd.. Dat is de reden voor de volgende vragen:

 1. Binnen de CRWI is het al jaren onduidelijk welke procedure wordt doorlopen als een CRWI-lid zijn lidmaatschap opzegt, op welke wijze het lidmaatschap van een CRWI-lid wordt beëindigd en hoe iemand het lidmaatschap van de CRWI kan worden ontnomen. Uit correspondentie tussen het DB en het inmiddels vertrokken CRWI-lid blijkt dat het DB van de CRWI  hem al in april 2019  het lidmaatschap van de CRWI heeft ontzegd. Volgens Amersfoort2014 is die werkwijze onjuist. Het College van B&W benoemt de leden en het College en dient dan ook de leden te ontheffen van hun lidmaatschap. Is het College het met deze opvatting eens? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe is dat in hert verleden gegaan en waarom is dat al die jaren anders verlopen? Op welke wijze en door wie werden leden van de CWI de afgelopen jaren van hun functie ontheven? Welke collegeleden  zijn voor deze handelwijze verantwoordelijk geweest in de afgelopen jaren? Op welke wijze gaat het College deze omissie repareren? Geldt deze onduidelijke procedure ook voor andere, door het College ingestelde, commissies?

 2. Waarom heeft het College niet alle fracties en/of woordvoerders sociaal domein voor de zomervakantie (desnoods vertrouwelijk) geïnformeerd over het vermoeden van belangenverstrengeling van een lid van de CRWI en het voornemen van het College om een integriteitsonderzoek naar de handelwijze van een CRWI-lid in te stellen? Is het College het eens met Amersfoort2014 dat de voltallige gemeenteraad terstond moet worden ingelicht als dit soort zaken zich voordoet bij een door het College benoemde openbaar functionerende adviesraad? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom is dat in dit geval zo gelopen? Wat gaat het College doen om de informatieverstrekking in dit soort gevallen aan de gemeenteraad te verbeteren?

 3. Wanneer heeft het onderzoek plaatsgevonden? Wie heeft de opdracht van dat onderzoek verstrekt? Graag ontvangt Amersfoort2014 een afschrift van deze opdracht. Op welke wijze en met wie werden de concept-eindconclusies van het onderzoek gedeeld? Heeft dat geleid tot wijzigingen in de eindconclusies? Heeft ook het ontslagen CRWI-lid het eerste concept-eindverslag integraal en zonder wijzigingen en zwarte alinea’s kunnen inzien? Zo nee, waarom niet?

 4. Inmiddels heeft Amersfoort2014 vernomen dat het integriteitsonderzoek niet is uitgevoerd door een onderzoeker van buiten de ambtelijke organisatie, maar een ZZp-er die al langer een dienstverband heeft (of heeft gehad) als ingehuurde externe adviseur in de Amersfoortse ambtelijke organisatie. Is dat juist? Zo ja, hoe lang is de ZZP-er al ingehuurd door de gemeente? Als deze informatie juist is, kan deze onderzoeker worden beschouwd als een collega van de ondersteunende CRWI-ambtenaren. Hoe is de onafhankelijkheid van het onderzoek te rijmen met het feit dat de ondersteunende CRWI-ambtenaren een belangrijke rol hebben gespeeld in het functioneren van de CRWI en in de procedure van het ontslag van het CRWI-lid? Is het College bereid om, gezien het bovenstaande, alsnog een echt onafhankelijk onderzoek te laten instellen naar de gang van zaken en de integriteitskwestie? Zo nee, waarom niet?

 5. Wanneer wordt de uitslag van het integriteitsonderzoek naar de vermeende belangenverstrengeling van het  betreffende CRWI-lid  verwacht? Krijgt de gemeenteraad (vertrouwelijk) inzage in dit verslag? Waarom wel/niet? Informeert het College de gemeenteraad over de gevolgen  en maatregelen n.a.v. van het integriteitsonderzoek? Zo nee, waarom niet?  Zo ja, op welke wijze?

 6. Volgens het vertrokken CRWI-lid werden de financiële zaken die de CRWI zelf betroffen niet voorgelegd aan de voltallige CRWI, maar alleen afgehandeld en vastgesteld door het DB van de CRWI. Is dat juist? Indien ja; was de gemeente ( wethouder of ambtenaar) van deze handelwijze van het DB van de CRWI  op de hoogte en sinds wanneer? Is het College het met Amersfoort2014 eens dat, indien dat inderdaad het geval was, deze handelwijze van het DB van de CRWI laakbaar is? Zo ja, wat gaat het College doen om dit in de toekomst te voorkomen? Op welke wijze wordt de gemeenteraad verder geïnformeerd over het functioneren van de CRWI?

 7. Kan het College aangeven welke termijnen er gehanteerd worden voor het lidmaatschap van de CRWI en voor hoeveel termijnen men maximaal benoemd kan worden? Graag ontvangt Amersfoort2014 de roosters van aftreden en (her-) benoemingen van de CRWI van de afgelopen jaren vanaf 2002.

 8. Is het College bereid om ook de benoemings- en ontslagregelingen en roosters van aftreden van andere gemeentelijke adviesorganen onder de loep te nemen om te voorkomen dat ook daar vergelijkbare problemen ontstaan? Is het College bereid om de gemeenteraad een overzicht verstrekken van alle door het College ingestelde adviesraden en de daarbij horende artikelen uit de verordeningen over benoeming en ontslag? Zo nee, waarom niet?
 
Ben Stoelinga
menno fousertsieta koet minismaaike varwijkthomas van der eerdenjan gerritsjanschris bruijnes
menno fousertsieta koet minismaaike varwijkthomas van der eerdenjan gerritsjanschris bruijnes

Amersfoort2014 zet zich sinds 2014 in voor een betere gemeente Amersfoort. Een gemeente waarin meer naar de inwoners wordt geluisterd. Een gemeente waarin meer logische samenhang zit in de plannen en waar weloverwogen met gemeenschapsgeld wordt omgegaan.

Amersfoort2014 wil een overheid die zich dienstbaar opstelt. Politiek die werkt voor de inwoners, de wijken, de stad en de dorpen. Met meer ruimte voor openheid, openbaarheid en vroegtijdige inspraak. Het gesprek voeren over wat we willen met Amersfoort maar ook steeds aandacht houden voor hoe we dat samen gaan bereiken.

 • Jeugd en Onderwijs op 1!
  We willen met de jeugd bouwen aan de toekomst van onze gemeente. Daarom willen we onder andere werken aan een gezond schoolklimaat, wijkgerichte jeugdzorg, aanpak van de jeugdwerkloosheid, investering in MBO en HBO en jongerenhuisvesting. We gaan de jeugd uitnodigen om (vaker) mee te denken over de opgaven van de gemeente onder andere via jongerenradenWe nemen de jeugd en ouderen als uitgangspunt bij het inrichten van onze straten en buurten.
   
   
   
   
 • Betaalbaar wonen
  Iedereen in Amersfoort heeft recht op een betaalbare woning. Het opkopen van sociale huurwoningen door investeerders moet stoppen. Elke wijk heeft straks een wijkwoonplan met inbreng van bewoners met meer woningen voor starters en ouderen. Bouwen en renoveren doen we zo duurzaam mogelijk.
   

   
   
   
   
 • Zorgvuldig omgaan met ruimte
  Ontwikkeling van ruimte in de stad moet niet bestaan uit ‘postzegelprojecten’, maar breed worden opgepakt met oog voor de leefbaarheid. De ontwikkelingen langs ‘Eem en Spoor’, de Stadsring en de Nieuwe Poort moeten in betere samenhang gebeuren met intensieve inbreng van bestaande bewoners. Bovenduist is de laatste grote stadsuitbreiding en we zijn tegen woningbouw in Hoogland-West. Hoogbouw (meer dan zes verdiepingen) enkel als het past en er draagvlak is bij bewoners.
   
   
   
   
 • Duurzaamheid

  We vinden dat verduurzamen zowel moet gaan over vandaag als over morgen. We werken met urgentie aan meer groen, biodiversiteit, gezondere lucht voor Amersfoorters, beweegvriendelijkere openbare ruimte, meer ruimte voor mensen en aandacht voor een toekomstbestendige balans tussen mens en natuur.

  We willen ons initiatief het “Deelakkoord Duurzaamheid” voortzetten. Verbranden van houtige biomassa gaan we tegen en we gaan op zoek naar betere oplossingen, zoals geothermie. We zetten in op meer aandacht voor woningverbetering. Dit bestrijdt ook direct de energiearmoede. Zonnepanelen zien we op de daken en niet in natuur of het groene landschap. We staan kritisch ten opzichte van het plaatsen van grote windmolens in onze dichtbevolkte gemeente. Duurzame en actieve mobiliteit vinden we belangrijk vanuit duurzaamheids,- en gezondheidsperspectief en is onderdeel van de wijkplannen.

  Lees ook ons gehele verkiezingsprogramma

 • Groen
  We willen een toename in groen en biodiversiteit en daarom extra budget vrijmaken. Bewoners doen zelf actief mee aan de groene inrichting van hun straten, wijken en parken. We denken dan met name aan stadspark Randenbroek, Over de Laak, park Schothorst (niet bouwen!) maar ook aan versteende plekken in de stad en ruimte voor experiment op straatniveau. We willen vanzelfsprekend stoppen met het hoofdpijndossier ‘de Westelijke Ontsluiting’, waardoor duizenden bomen gespaard kunnen worden.
   
   
   
   
 • Een sociaal en gezond Amersfoort
  We blijven de wijkteams inzetten om mensen een menswaardig en zelfstandig bestaan te bieden. Meer samenwerking tussen instanties vinden we nodig. Het geld dat bestemd is voor jeugdzorg moet ook echt daaraan besteed worden. Dit moet niet gebruikt worden om financiële gaten bij de gemeente te dichten, zoals dat de afgelopen periode gebeurde. Via bijvoorbeeld de scholen wordt goede voorlichting gegeven over verslavingsziekten.
   

   
   
   
 • Oud worden in Amersfoort
  We gaan kennis en ervaring van ouderen beter benutten door hen actief op te zoeken. Ouderen hebben recht op goede thuiszorg en moeten zo lang mogelijk zelfstandig betaalbaar kunnen blijven wonen. Ook zetten we in op het actief verbinden van jong en oud(er).
   
   

   
   
   
 • Sporten en bewegen
  Om Amersfoort als sportstad op peil te houden investeren we in de sportverenigingen en maken we accommodaties beter toegankelijk voor mensen met een beperking. Meer sportvoorzieningen in de openbare ruimte van wijken stimuleert meer bewegen. Het Bosbad en zwembad Hoogland moeten vernieuwd worden.
   
   
   
   
   
 • Mobiliteit
  De aanbesteding Westelijke Ontsluiting moet gestopt worden: dit is geld- en natuurverspilling! We willen een integrale kijk op de openbare ruimte en verkeer is daar een onderdeel van. 30Km/uur is wat ons betreft de norm binnen de bebouwde kom en we willen meer ruimte in onze straten voor spelen, groen, ontmoeten en kwetsbare verkeersdeelnemers. Ook streven we naar meer ruimte voor fietsers en voetgangers.
   
   
   
   
   
 • Veiligheid
  Veiligheidsmaatregelen worden opgenomen in de wijkplannen en het maandelijks wijkberaad met de gemeente. Criminaliteit moet hard aangepakt worden met een lik-op-stukbeleid. In de wijken vinden we dat een veilige en schone leefomgeving extra aandacht verdienen.
   
   
   
   
   
   
 • Kunst en Cultuur
  We willen meer investeren in (werk-)ruimte voor kunst en cultuur. Initiatieven in de wijk verdienen ondersteuning en de koppeling met onderwijs is daarbij belangrijk. Het amfitheater Emiclaer kan in ere worden hersteld en de mogelijkheid voor een cultuurcentrum moet worden onderzocht.
   

   
   
   
   
 • Bestuurscultuur
  Hoe bedrijven we politiek en komen we samen met bewoners tot besluiten en een beter Amersfoort?  Dit is een vraag die we steeds stellen en willen we echt anders zien de komende jaren. Amersfoort2014 strijdt al jaren tegen de huidige gesloten bestuurscultuur. Deze cultuur heeft kenmerken als, geheimhouding, machtspolitiek, beslissen voor bewoners i.p.v. met bewoners, het achterhouden van informatie en de slechte beantwoording van vragen. Bewoners moeten vanaf het prille begin bij plannen betrokken worden. Meer dualisme en debat in de gemeenteraad is nodig.
   
   
   
   
 • Omgaan met uw belastinggeld

  Megalomane plannen, zoals een nieuw stadhuis voor voorlopig 108 miljoen euro, zijn de bijl aan de wortel van goed en verantwoord omgaan met het geld van de Amersfoorters. We willen geen lastenverzwaring voor onze inwoners, we streven naar betaalbare basisvoorzieningen. 

  Lees ook ons gehele verkiezingsprogramma

schrvragen
motie
verkiezingsprgr
departij
A2014 Logo 6393x1200
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png