• amersfoort-004.png
 • amersfoort-010.png
 • amersfoort-008.png
 • amersfoort-003.png
 • amersfoort-001.png
 • amersfoort-007.png
 • amersfoort-002.png
 • amersfoort-013.png
 • amersfoort-005.png
 • amersfoort-009.png
 • amersfoort-006.png
 • amersfoort-012.png
 • amersfoort-014.png
 • amersfoort-011.png
Welkom op de website van Amersfoort2014, dé lokale partij van Amersfoort.
Welkom op de website van Amersfoort2014, dé lokale partij van Amersfoort.

Trouwen op het stadhuis moet een feest zijn voor iedereen!

trouw locatieIn VNG-magazine van 13-9-2019 is een artikel verschenen over het gratis trouwen in Nederland. Uit dat artikel en het onderliggende onderzoek van ‘The Perfect Wedding’ blijkt dat een aantal gemeenten zich niet aan de wet houdt voor wat betreft de mogelijkheid om in elke stad gratis te kunnen trouwen.

Voor zover Amersfoort2014 heeft kunnen achterhalen overtreedt de gemeente Amersfoort ook de wet (artikel 1 van de Wet Rechten Burgerlijke Stand). In Amersfoort wordt namelijk de voorwaarde gesteld aan bruidsparen  om gratis te kunnen trouwen dat ‘mimimaal één van u in de gemeente Amersfoort woont’. Uit onderzoek blijkt dat 48% van de gemeenten het gratis trouwen door onterechte voorwaarden beperkt tot de eigen bewoners met als doel om de kosten te drukken..

Er zijn ook gemeenten waar een inkomenstoets wordt gehanteerd, waardoor er minder gebruik wordt gemaakt van gratis trouwen door mensen die de kosten voor de huwelijksceremonie wél kunnen betalen. Daardoor kan er meer tijd en geld in de huwelijksceremonie geïnvesteerd worden voor mensen met een lager inkomen. Ook zij verdienen op zo’n belangrijke dag een meer uitgebreide huwelijksceremonie dan nu het geval is. De huidige gratis huwelijksceremonie behelst slechts 2 momenten op maandagmiddag (16.00 en 16.15 uur), maximaal 6 personen, geen voorgesprek met trouwambtenaar en geen toespraken. Amersfoort2014 is voorstander van dit systeem met inkomens- toets en wil van het College weten of zij bereid is om te onderzoeken of dat mogelijk is.

Vraag 1:
Is de conclusie gerechtvaardigd, mede n.a.v. het artikel in VNG-magazine van 13-9-2019,  dat de gemeente Amersfoort de wet overtreedt door voor het gratis trouwen de voorwaarde te stellen dat: ‘één van u in de gemeente Amersfoort woont’ (artikel 1 Wet Rechten Burgerlijke Stand)?. Zo nee; graag toelichting. Sinds wanneer en waarom heeft de gemeente Amersfoort deze voorwaarde ingesteld? Zo ja, wanneer wordt deze voorwaarde beëindigd?

Vraag 2:
Volgens de wet mogen er voor kosteloze huwelijken geen extra kosten in rekening worden gebracht. Uit onderzoek blijkt dat sommige gemeentes dat toch doen voor o.a. administratieve handelingen en de verklaring van het voorgenomen huwelijk. Brengt  de gemeente Amersfoort in het proces van de huwelijksvoltrekking op enigerlei wijze alsnog kosten in rekening bij het bruidspaar? Zo ja, welke kosten en hoeveel?

Vraag 3:
Brengt de gemeente Amersfoort bij het gratis trouwen kosten in rekening voor het trouwboekje en/of uittreksels van de akte van de burgerlijke stand? Zo ja, hoeveel? Indien er wel kosten in rekening worden gebracht voor het trouwboekje: zijn bruidsparen verplicht dit af te nemen van de gemeente?  Zo ja, waarom?

Vraag 4:
Amersfoort2014 is voorstander van het hanteren van een inkomenstoets voor het gratis trouwen
(bijvoorbeeld 120% bijstandsnorm), waardoor het huidige budget dat nodig is voor gratis trouwen besteed kan worden aan het uitbreiden van de wel erg summiere huwelijksceremonie voor minder draagkrachtige bruidsparen. We denken daarbij aan een langere ceremonie, een voorgesprek met de trouwambtenaren, meer dan 6 gasten en meer courante tijden. Is het College bereid om dit idee te onderzoeken en met alle juridische, sociale en financiële consequenties aan de gemeenteraad voor te leggen?
 
Ben Stoelinga
menno fousertsieta koet minismaaike varwijkthomas van der eerdenjan gerritsjanschris bruijnes
menno fousertsieta koet minismaaike varwijkthomas van der eerdenjan gerritsjanschris bruijnes

Amersfoort2014 zet zich sinds 2014 in voor een betere gemeente Amersfoort. Een gemeente waarin meer naar de inwoners wordt geluisterd. Een gemeente waarin meer logische samenhang zit in de plannen en waar weloverwogen met gemeenschapsgeld wordt omgegaan.

Amersfoort2014 wil een overheid die zich dienstbaar opstelt. Politiek die werkt voor de inwoners, de wijken, de stad en de dorpen. Met meer ruimte voor openheid, openbaarheid en vroegtijdige inspraak. Het gesprek voeren over wat we willen met Amersfoort maar ook steeds aandacht houden voor hoe we dat samen gaan bereiken.

 • Jeugd en Onderwijs op 1!
  We willen met de jeugd bouwen aan de toekomst van onze gemeente. Daarom willen we onder andere werken aan een gezond schoolklimaat, wijkgerichte jeugdzorg, aanpak van de jeugdwerkloosheid, investering in MBO en HBO en jongerenhuisvesting. We gaan de jeugd uitnodigen om (vaker) mee te denken over de opgaven van de gemeente onder andere via jongerenradenWe nemen de jeugd en ouderen als uitgangspunt bij het inrichten van onze straten en buurten.
   
   
   
   
 • Betaalbaar wonen
  Iedereen in Amersfoort heeft recht op een betaalbare woning. Het opkopen van sociale huurwoningen door investeerders moet stoppen. Elke wijk heeft straks een wijkwoonplan met inbreng van bewoners met meer woningen voor starters en ouderen. Bouwen en renoveren doen we zo duurzaam mogelijk.
   

   
   
   
   
 • Zorgvuldig omgaan met ruimte
  Ontwikkeling van ruimte in de stad moet niet bestaan uit ‘postzegelprojecten’, maar breed worden opgepakt met oog voor de leefbaarheid. De ontwikkelingen langs ‘Eem en Spoor’, de Stadsring en de Nieuwe Poort moeten in betere samenhang gebeuren met intensieve inbreng van bestaande bewoners. Bovenduist is de laatste grote stadsuitbreiding en we zijn tegen woningbouw in Hoogland-West. Hoogbouw (meer dan zes verdiepingen) enkel als het past en er draagvlak is bij bewoners.
   
   
   
   
 • Duurzaamheid

  We vinden dat verduurzamen zowel moet gaan over vandaag als over morgen. We werken met urgentie aan meer groen, biodiversiteit, gezondere lucht voor Amersfoorters, beweegvriendelijkere openbare ruimte, meer ruimte voor mensen en aandacht voor een toekomstbestendige balans tussen mens en natuur.

  We willen ons initiatief het “Deelakkoord Duurzaamheid” voortzetten. Verbranden van houtige biomassa gaan we tegen en we gaan op zoek naar betere oplossingen, zoals geothermie. We zetten in op meer aandacht voor woningverbetering. Dit bestrijdt ook direct de energiearmoede. Zonnepanelen zien we op de daken en niet in natuur of het groene landschap. We staan kritisch ten opzichte van het plaatsen van grote windmolens in onze dichtbevolkte gemeente. Duurzame en actieve mobiliteit vinden we belangrijk vanuit duurzaamheids,- en gezondheidsperspectief en is onderdeel van de wijkplannen.

  Lees ook ons gehele verkiezingsprogramma

 • Groen
  We willen een toename in groen en biodiversiteit en daarom extra budget vrijmaken. Bewoners doen zelf actief mee aan de groene inrichting van hun straten, wijken en parken. We denken dan met name aan stadspark Randenbroek, Over de Laak, park Schothorst (niet bouwen!) maar ook aan versteende plekken in de stad en ruimte voor experiment op straatniveau. We willen vanzelfsprekend stoppen met het hoofdpijndossier ‘de Westelijke Ontsluiting’, waardoor duizenden bomen gespaard kunnen worden.
   
   
   
   
 • Een sociaal en gezond Amersfoort
  We blijven de wijkteams inzetten om mensen een menswaardig en zelfstandig bestaan te bieden. Meer samenwerking tussen instanties vinden we nodig. Het geld dat bestemd is voor jeugdzorg moet ook echt daaraan besteed worden. Dit moet niet gebruikt worden om financiële gaten bij de gemeente te dichten, zoals dat de afgelopen periode gebeurde. Via bijvoorbeeld de scholen wordt goede voorlichting gegeven over verslavingsziekten.
   

   
   
   
 • Oud worden in Amersfoort
  We gaan kennis en ervaring van ouderen beter benutten door hen actief op te zoeken. Ouderen hebben recht op goede thuiszorg en moeten zo lang mogelijk zelfstandig betaalbaar kunnen blijven wonen. Ook zetten we in op het actief verbinden van jong en oud(er).
   
   

   
   
   
 • Sporten en bewegen
  Om Amersfoort als sportstad op peil te houden investeren we in de sportverenigingen en maken we accommodaties beter toegankelijk voor mensen met een beperking. Meer sportvoorzieningen in de openbare ruimte van wijken stimuleert meer bewegen. Het Bosbad en zwembad Hoogland moeten vernieuwd worden.
   
   
   
   
   
 • Mobiliteit
  De aanbesteding Westelijke Ontsluiting moet gestopt worden: dit is geld- en natuurverspilling! We willen een integrale kijk op de openbare ruimte en verkeer is daar een onderdeel van. 30Km/uur is wat ons betreft de norm binnen de bebouwde kom en we willen meer ruimte in onze straten voor spelen, groen, ontmoeten en kwetsbare verkeersdeelnemers. Ook streven we naar meer ruimte voor fietsers en voetgangers.
   
   
   
   
   
 • Veiligheid
  Veiligheidsmaatregelen worden opgenomen in de wijkplannen en het maandelijks wijkberaad met de gemeente. Criminaliteit moet hard aangepakt worden met een lik-op-stukbeleid. In de wijken vinden we dat een veilige en schone leefomgeving extra aandacht verdienen.
   
   
   
   
   
   
 • Kunst en Cultuur
  We willen meer investeren in (werk-)ruimte voor kunst en cultuur. Initiatieven in de wijk verdienen ondersteuning en de koppeling met onderwijs is daarbij belangrijk. Het amfitheater Emiclaer kan in ere worden hersteld en de mogelijkheid voor een cultuurcentrum moet worden onderzocht.
   

   
   
   
   
 • Bestuurscultuur
  Hoe bedrijven we politiek en komen we samen met bewoners tot besluiten en een beter Amersfoort?  Dit is een vraag die we steeds stellen en willen we echt anders zien de komende jaren. Amersfoort2014 strijdt al jaren tegen de huidige gesloten bestuurscultuur. Deze cultuur heeft kenmerken als, geheimhouding, machtspolitiek, beslissen voor bewoners i.p.v. met bewoners, het achterhouden van informatie en de slechte beantwoording van vragen. Bewoners moeten vanaf het prille begin bij plannen betrokken worden. Meer dualisme en debat in de gemeenteraad is nodig.
   
   
   
   
 • Omgaan met uw belastinggeld

  Megalomane plannen, zoals een nieuw stadhuis voor voorlopig 108 miljoen euro, zijn de bijl aan de wortel van goed en verantwoord omgaan met het geld van de Amersfoorters. We willen geen lastenverzwaring voor onze inwoners, we streven naar betaalbare basisvoorzieningen. 

  Lees ook ons gehele verkiezingsprogramma

schrvragen
motie
verkiezingsprgr
departij
A2014 Logo 6393x1200
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png