• amersfoort-004.png
 • amersfoort-003.png
 • amersfoort-014.png
 • amersfoort-008.png
 • amersfoort-010.png
 • amersfoort-012.png
 • amersfoort-006.png
 • amersfoort-005.png
 • amersfoort-011.png
 • amersfoort-007.png
 • amersfoort-013.png
 • amersfoort-009.png
 • amersfoort-002.png
 • amersfoort-001.png
Welkom op de website van Amersfoort2014, dé lokale partij van Amersfoort.
Welkom op de website van Amersfoort2014, dé lokale partij van Amersfoort.

Amerena; exploitatie, subsidieverantwoording 2017-2018 en de sportkaart: deel 3

AmarenaAmersfoort2014 heeft de antwoorden op de schriftelijke vragen (2019-084) in goede orde ontvangen. Ook deze antwoorden roepen helaas weer vragen op. Tevens hebben we in de wirwar van RIB’s en antwoorden op schriftelijke vragen over subsidies en afspraken over de Amerena een overzicht gemaakt van nog te verantwoorden subsidiegelden die te maken hebben met de opstart van de horeca, de opening en de sportkaart. Daarover gaan de volgende vragen.
 
Vraag 1
Is het onderstaande overzicht over 2017 en 2018 compleet en volledig? Zo nee; graag aanvullen
 
Te verantwoorden subsidies inzake (opstart) horeca en sportkaart Amerena 2017-2018

2017

doel

Overig

0verig

€ 100.000

Uitwerking en implementatiekosten

Uit budget onvoorzien bouwbudget;

Stichting Horeca

Toegezegd in de loop van 2019

€ 32.000

Extra huursubsidie

Niet vermeld in RIB 2017-044

Stichting Horeca

€ 67.000

Opstartkosten horeca

Stichting Horeca

€ 90.000

Aanschaf inventaris horeca

Op kosten van gemeente Amersfoort

Stichting Horeca

2017 of 2018?

2018

€ 27.500

Ontwikkeling opstart sportkaart

Stichting Amerena

€ 49.000

Subsidie huur restaurant en verenigingsruimten

€ 17.000 structureel

€ 32.000 incidenteel

Pm ?

openingsactiviteiten

Kostenverdeling onbekend

Gemeente?

SRO?

St Horeca?

St. Amerena?

Kosten? buursportcoach 1fte

Via SRO

Op kosten gemeente Amersfoort

 
Overzicht Amersfoort2014
13-9-2019

Vraag 2
In RIB 2017-044 is geen extra subsidie van € 32.000 op de huur vermeld voor 2017. Die zou volgens RIB 2017-044 pas ingaan op 2018 en zou lopen tot 2020 (100%-100%-50%). Waar komt de extra € 32.000 huursubsidie (besluit 4 april 2017) voor horeca en restaurant in 2017 vandaan, die vermeld wordt bij vraag 2 van de schriftelijke vragen 2019-036? Is dit een extraatje?

Vraag 3
Schriftelijke vragen 2019-036: Citaat: ‘De verwachting is dat in de loop van 2019 de IT-systemen met elkaar zijn gekoppeld’. Is dit inmiddels gerealiseerd? Waarom wel/niet?

Vraag 4
Na één of  twee aanmaningen hebben de Stichting Horeca en de Stichting Amerena tot op heden nog geen verantwoording afgelegd over de ontvangen subsidies 2017 en 2018. Wat is de reden dat deze verantwoordingen zo lang op zich laten wachten? Vindt het College het acceptabel dat er aanmaningen nodig zijn om verantwoordingen voor ontvangen subsidies te ontvangen? Op welke wijze wordt voorkomen dat dit in de komende jaren weer gebeurt? Welke afspraken zijn daarover gemaakt met beide stichtingen n.a.v. de ervaringen van dit jaar? Wanneer kan de gemeenteraad de verantwoordingen inzien?

Vraag 5
Schriftelijke vragen 2019-036: Citaat: ‘ uw raad wordt later dit jaar (2019) met een RIB geïnformeerd over de uitgaven van € 100.000 uit de pot onvoorzien bouwbudget dat is gehanteerd voor de uitwerking en implementatiekosten in 2017’. Wanneer kunnen we deze specifieke verantwoording tegemoet zien?

Vraag 6
Schriftelijke vragen 2019-036. Het College geeft aan niet te beschikken over de informatie die de vragensteller van derden had ontvangen over het  de meerjarenbegroting exploitatie horeca Amerena. Amerfoort2014 wil de wethouder graag vertrouwelijk inzage geven in die documenten. De wethouder kan daarvoor een afspraak maken met de vragensteller. Wenst de wethouder daar gebruik van te maken?
 
Vraag 7
Schriftelijke vragen 2019-036: Het College erkent bij de beantwoording van vraag vijf dat er inderdaad door de gemeente € 44.000 extra is gestort in de exploitatiepot 2018 van de horeca Amerena. Dat betekent dat er sprake is van een onjuist beeld over de ware omzet in 2018. Zonder de storting van de € 44.000 zou er sprake geweest zijn van een verlies van rond de
€ 23.000,-  Is het College het eens met deze redenering? Zo nee, waarom niet?
 
Vraag 8
In het AD van 20-7-2019 betitelde de wethouder van sport de cijfers uit de meerjarenbegroting horeca Amerena, die Amersfoort2014 heeft ontvangen van een derde,  als ‘hoogst speculatief’. Volgens Amersfoort2014 is het gebruikelijk in organisaties en ook bij gemeenten om met meerjarenbegrotingen te werken die gebaseerd zijn op de cijfers van voorgaande jaren. Het zou van financiële wanbeleid getuigen als de horeca Amerena geen meerjarenbegroting voor de horeca zou hanteren. Moet Amersfoort2014 uit de woorden van de wethouder begrijpen dat ook de meerjarenbegrotingen van de gemeente Amersfoort ‘hoogst speculatief’ zijn? Zo nee, waarom in dit geval niet?
 
Vraag 9
Uit alle positieve uitingen van de wethouder van sport, uit de RIB’s en de antwoorden op schriftelijke vragen blijkt dat de wethouder alle vertrouwen heeft in het exploitatieconcept van de horeca Amerena en de sportkaart en dat Amersfoort2014 zich ten onrechte zorgen maakt over de financiële haalbaarheid voor de komende jaren inzake de financiële haalbaarheid van het horecaconcept en de sportkaart. Is deze stelling juist?  Graag een nadere toelichting.
 
Vraag 10
Het College heeft ermee ingestemd dat de eerder afgesproken ruime openingstijden van de horeca verminderd mogen worden. Is er volgens de wethouder wel of geen relatie tussen het verminderen van de openingstijden en de opbrengst van de horeca? Zo ja, welke gevolgen heeft dat voor de exploitatiecijfers voor de komende jaren, ook in relatie tot de afbouw van enkele tijdelijke subsidies?
 
 
Ben Stoelinga
menno fousertsieta koet minismaaike varwijkthomas van der eerdenjan gerritsjanschris bruijnes
menno fousertsieta koet minismaaike varwijkthomas van der eerdenjan gerritsjanschris bruijnes

Amersfoort2014 zet zich sinds 2014 in voor een betere gemeente Amersfoort. Een gemeente waarin meer naar de inwoners wordt geluisterd. Een gemeente waarin meer logische samenhang zit in de plannen en waar weloverwogen met gemeenschapsgeld wordt omgegaan.

Amersfoort2014 wil een overheid die zich dienstbaar opstelt. Politiek die werkt voor de inwoners, de wijken, de stad en de dorpen. Met meer ruimte voor openheid, openbaarheid en vroegtijdige inspraak. Het gesprek voeren over wat we willen met Amersfoort maar ook steeds aandacht houden voor hoe we dat samen gaan bereiken.

 • Jeugd en Onderwijs op 1!
  We willen met de jeugd bouwen aan de toekomst van onze gemeente. Daarom willen we onder andere werken aan een gezond schoolklimaat, wijkgerichte jeugdzorg, aanpak van de jeugdwerkloosheid, investering in MBO en HBO en jongerenhuisvesting. We gaan de jeugd uitnodigen om (vaker) mee te denken over de opgaven van de gemeente onder andere via jongerenradenWe nemen de jeugd en ouderen als uitgangspunt bij het inrichten van onze straten en buurten.
   
   
   
   
 • Betaalbaar wonen
  Iedereen in Amersfoort heeft recht op een betaalbare woning. Het opkopen van sociale huurwoningen door investeerders moet stoppen. Elke wijk heeft straks een wijkwoonplan met inbreng van bewoners met meer woningen voor starters en ouderen. Bouwen en renoveren doen we zo duurzaam mogelijk.
   

   
   
   
   
 • Zorgvuldig omgaan met ruimte
  Ontwikkeling van ruimte in de stad moet niet bestaan uit ‘postzegelprojecten’, maar breed worden opgepakt met oog voor de leefbaarheid. De ontwikkelingen langs ‘Eem en Spoor’, de Stadsring en de Nieuwe Poort moeten in betere samenhang gebeuren met intensieve inbreng van bestaande bewoners. Bovenduist is de laatste grote stadsuitbreiding en we zijn tegen woningbouw in Hoogland-West. Hoogbouw (meer dan zes verdiepingen) enkel als het past en er draagvlak is bij bewoners.
   
   
   
   
 • Duurzaamheid

  We vinden dat verduurzamen zowel moet gaan over vandaag als over morgen. We werken met urgentie aan meer groen, biodiversiteit, gezondere lucht voor Amersfoorters, beweegvriendelijkere openbare ruimte, meer ruimte voor mensen en aandacht voor een toekomstbestendige balans tussen mens en natuur.

  We willen ons initiatief het “Deelakkoord Duurzaamheid” voortzetten. Verbranden van houtige biomassa gaan we tegen en we gaan op zoek naar betere oplossingen, zoals geothermie. We zetten in op meer aandacht voor woningverbetering. Dit bestrijdt ook direct de energiearmoede. Zonnepanelen zien we op de daken en niet in natuur of het groene landschap. We staan kritisch ten opzichte van het plaatsen van grote windmolens in onze dichtbevolkte gemeente. Duurzame en actieve mobiliteit vinden we belangrijk vanuit duurzaamheids,- en gezondheidsperspectief en is onderdeel van de wijkplannen.

  Lees ook ons gehele verkiezingsprogramma

 • Groen
  We willen een toename in groen en biodiversiteit en daarom extra budget vrijmaken. Bewoners doen zelf actief mee aan de groene inrichting van hun straten, wijken en parken. We denken dan met name aan stadspark Randenbroek, Over de Laak, park Schothorst (niet bouwen!) maar ook aan versteende plekken in de stad en ruimte voor experiment op straatniveau. We willen vanzelfsprekend stoppen met het hoofdpijndossier ‘de Westelijke Ontsluiting’, waardoor duizenden bomen gespaard kunnen worden.
   
   
   
   
 • Een sociaal en gezond Amersfoort
  We blijven de wijkteams inzetten om mensen een menswaardig en zelfstandig bestaan te bieden. Meer samenwerking tussen instanties vinden we nodig. Het geld dat bestemd is voor jeugdzorg moet ook echt daaraan besteed worden. Dit moet niet gebruikt worden om financiële gaten bij de gemeente te dichten, zoals dat de afgelopen periode gebeurde. Via bijvoorbeeld de scholen wordt goede voorlichting gegeven over verslavingsziekten.
   

   
   
   
 • Oud worden in Amersfoort
  We gaan kennis en ervaring van ouderen beter benutten door hen actief op te zoeken. Ouderen hebben recht op goede thuiszorg en moeten zo lang mogelijk zelfstandig betaalbaar kunnen blijven wonen. Ook zetten we in op het actief verbinden van jong en oud(er).
   
   

   
   
   
 • Sporten en bewegen
  Om Amersfoort als sportstad op peil te houden investeren we in de sportverenigingen en maken we accommodaties beter toegankelijk voor mensen met een beperking. Meer sportvoorzieningen in de openbare ruimte van wijken stimuleert meer bewegen. Het Bosbad en zwembad Hoogland moeten vernieuwd worden.
   
   
   
   
   
 • Mobiliteit
  De aanbesteding Westelijke Ontsluiting moet gestopt worden: dit is geld- en natuurverspilling! We willen een integrale kijk op de openbare ruimte en verkeer is daar een onderdeel van. 30Km/uur is wat ons betreft de norm binnen de bebouwde kom en we willen meer ruimte in onze straten voor spelen, groen, ontmoeten en kwetsbare verkeersdeelnemers. Ook streven we naar meer ruimte voor fietsers en voetgangers.
   
   
   
   
   
 • Veiligheid
  Veiligheidsmaatregelen worden opgenomen in de wijkplannen en het maandelijks wijkberaad met de gemeente. Criminaliteit moet hard aangepakt worden met een lik-op-stukbeleid. In de wijken vinden we dat een veilige en schone leefomgeving extra aandacht verdienen.
   
   
   
   
   
   
 • Kunst en Cultuur
  We willen meer investeren in (werk-)ruimte voor kunst en cultuur. Initiatieven in de wijk verdienen ondersteuning en de koppeling met onderwijs is daarbij belangrijk. Het amfitheater Emiclaer kan in ere worden hersteld en de mogelijkheid voor een cultuurcentrum moet worden onderzocht.
   

   
   
   
   
 • Bestuurscultuur
  Hoe bedrijven we politiek en komen we samen met bewoners tot besluiten en een beter Amersfoort?  Dit is een vraag die we steeds stellen en willen we echt anders zien de komende jaren. Amersfoort2014 strijdt al jaren tegen de huidige gesloten bestuurscultuur. Deze cultuur heeft kenmerken als, geheimhouding, machtspolitiek, beslissen voor bewoners i.p.v. met bewoners, het achterhouden van informatie en de slechte beantwoording van vragen. Bewoners moeten vanaf het prille begin bij plannen betrokken worden. Meer dualisme en debat in de gemeenteraad is nodig.
   
   
   
   
 • Omgaan met uw belastinggeld

  Megalomane plannen, zoals een nieuw stadhuis voor voorlopig 108 miljoen euro, zijn de bijl aan de wortel van goed en verantwoord omgaan met het geld van de Amersfoorters. We willen geen lastenverzwaring voor onze inwoners, we streven naar betaalbare basisvoorzieningen. 

  Lees ook ons gehele verkiezingsprogramma

schrvragen
motie
verkiezingsprgr
departij
A2014 Logo 6393x1200
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png