• amersfoort-010.png
 • amersfoort-012.png
 • amersfoort-011.png
 • amersfoort-013.png
 • amersfoort-006.png
 • amersfoort-005.png
 • amersfoort-003.png
 • amersfoort-004.png
 • amersfoort-014.png
 • amersfoort-007.png
 • amersfoort-008.png
 • amersfoort-002.png
 • amersfoort-009.png
 • amersfoort-001.png
Welkom op de website van Amersfoort2014, dé lokale partij van Amersfoort.
Welkom op de website van Amersfoort2014, dé lokale partij van Amersfoort.

Functioneren Cliëntenraad Werk en Inkomen (CRWI) deel 2

Amersfoort2014 heeft op 25 september de antwoorden op de schriftelijke vragen 2019-097 ontvangen met als bijlage het rapport onderzoek Cliëntenraad Werk en Inkomen Amersfoort, gedateerd 24 september 2019. Beide documenten geven ons inziens onvoldoende antwoord op de gestelde vragen.
 
Onderwerp 1  informatieplicht wethouder
Vanaf 24 april 2019 was de wethouder op de hoogte van de interne perikelen binnen de cliëntenraad. Ook is toen het vermoeden geuit van vermeende belangenverstrengeling van de CRWI-voorzitter.
Op 25 juni 2019 heeft de wethouder enkele woordvoerders tijdens een informeel agendaoverleg sociaal domein geïnformeerd over de interne perikelen binnen de CRWI, maar niets gezegd over de vermeende belangenverstrengeling.
Vanaf 11 juli 2019 heb ik contact gehad met zowel de verantwoordelijke ambtelijke CRWI- medewerker als de betreffende wethouder. Ik ben toen direct door hen geformeerd over zowel de interne perikelen als het integriteitsonderzoek. Op geen van deze momenten heeft de wethouder, ondanks mijn nadrukkelijk verzoek daartoe, de gemeenteraad als geheel geïnformeerd over de interne perikelen en het integriteitsonderzoek.

 • 1. Waarom heeft de wethouder de raad niet als geheel (desnoods vertrouwelijk) geïnformeerd?
 • 2. Hoe verhoudt deze handelwijze zich tot de actieve informatieplicht van het College van B&W?
Het agendaoverleg Sociaal Domein (25 juni 2019) is een intern overleg, bedoeld om een adequate voorbereiding van besluiten te bespreken en procesafspraken te maken. Met nadruk is daarbij afgesproken dat het overleg niet bedoeld is of gebruikt mag worden voor het delen van inhoudelijke informatie. Ook waren niet alle fracties bij dat overleg aanwezig.
 
 • 3. Hoe verhoudt de mededeling van de wethouder tijdens het overleg van 25 juni en de verwijzing hiernaar in de beantwoording van de schriftelijke vragen (2019-097) zich tot deze afspraken?
 

Onderwerp 2: belangenverstrengeling
Belangenverstrengeling is een breder begrip dan zelfverrijking. Belangenverstrengeling is een onderdeel van het brede begrip integriteit. In dit geval is de eigenaar van het pand de opdrachtgever van de voorzitter van de CRWI, die tevens beheerder van het pand is. De opdrachtgever is om meerdere redenen gebaat bij de verhuur van zijn pand, waardoor hij meer inkomsten genereert.en zijn pand een betere uitstraling verkrijgt. Daarnaast zijn begrippen als uitlegbaarheid, zorgvuldigheid, controleerbaarheid en transparantie een voorwaarde voor integer handelen en spelen een belangrijke rol bij de beoordeling of er integer gehandeld is. In het rapport beperkt de onderzoeker zich slechts tot één onderdeel van het begrip belangenverstrengeling en integriteit. Er wordt slechts geconstateerd dat de huurprijs marktconform is en dat voorzitter van de CRWI ook beheerder is van het betreffende pand. Waarom er geen sprake is van belangenverstrengeling in brede zin van het woord is niet nader onderbouwd in het rapport.
 
 • 4. Deelt het College deze brede begripsbepaling van integriteit?
 • 5. Waarom is in dit onderzoek gekozen voor de meest enge vorm?
 • 6. Is het College bereid om alsnog een onafhankelijke onderzoeker te vragen het handelen van de betrokkene te onderzoeken vanuit het brede perspectief?
 

Onderwerp 3: het ontslagen CRWI-lid is niet gehoord door de onderzoeker en de wethouder
Amersfoort2014 vindt het een grove nalatigheid dat het ontslagen CRWI-lid én aanmelder van de vermeende belangenverstrengeling niet is gehoord door de onderzoeker.
 
 • 7. Waarom is het ontslagen CRWI-lid niet gehoord? Wie heeft dat besluit genomen?
 • 8. Waarom heeft de wethouder voor de publicatie van de antwoorden op de schriftelijke vragen van Amersfoort2014 het ontslagen CRWI-lid niet gehoord en met name over de vragen 1, 3, 4, 6 en 7?
 • 9. Is het College het eens met de stelling van Amersfoort2014 dat zowel de antwoorden op de schriftelijke vragen en het onderzoeksrapport onvolledig zijn zonder de bijdrage van het ontslagen CRWI-lid? Waarom wel/niet? Graag nader onderbouwen.
 • 10. Uit de bijlagen van het onderzoek blijkt dat niet alle leden van het algemeen en dagelijks bestuur gehoord zijn. Kan het college aangeven waarom en door wie hiertoe is besloten?
 

Onderwerp 4 ; de verordening voor de CRWI werd en wordt niet nageleefd
Uit het onderzoeksrapport blijkt dat het al jaren, ondanks intensieve ambtelijke ondersteuning, zowel administratief als organisatorisch niet op orde was bij de CRWI. Zo werden er geen notulen gemaakt van de bijeenkomsten, aftreedroosters werden niet nageleefd en besluitvormingsprocessen waren onduidelijk en werden niet vastgelegd. De verordening cliëntenparticipatie Sociale Zekerheid Amersfoort van 24 april 2012 (zie bijlage 2 van het onderzoeksrapport) is zeer helder over de organisatie en verslaggeving van de CRWI. In het rapport en de beantwoording van de schriftelijke vragen wordt aangegeven dat onderbezetting een oorzaak is geweest van het niet naleven van de verordening. In de aanbevelingen wordt dit punt niet geadresseerd.
 
 • 11. Waarom is er door de gemeente in de afgelopen jaren niet toegezien op de naleving van de verordening?
 • 12. Wie is daar verantwoordelijk voor?
 • 13. Welke rol heeft de wethouder sociale zalen hierin gespeeld en welke rol had hij hierin moeten spelen?
 • 14. Hoe gaat geborgd worden dat de naleving van de verordening vanaf nu wel gebeurt en welke rol gaat de wethouder daarin spelen?
 • 15. Welke maatregelen gaat het College nemen om het probleem van de jarenlange onderbezetting aan te pakken? Mochten die maatregelen op korte termijn nog geen effect hebben, hoe gaat het College er dan voor zorgen dat toch voldaan kan worden aan de verordening?
 
 
Onderwerp 5: onafhankelijkheid onderzoeker
Uit de schriftelijke vragen 2019-097: ‘Het College ziet op basis van het eindrapport geen aanleiding om een nader onderzoek in te stellen naar de onafhankelijkheid van de onderzoeker’.
De onderzoeker is in februari 2019 door de gemeente ingehuurd als adviseur P&O op het stadhuis. De opdracht voor het onderzoek is op 14 juni 2019 aan de betreffende zzp-er verstrekt. Dat betekent dat de onderzoeker al ruim vier maanden werkzaam was op het stadhuis en daardoor een collega was van o.a. de wethouder en de ambtelijke ondersteuners van de CRWI die een belangrijke rol speelden bij het reilen en zeilen van de CRWI en bij de ontslagprocedure van het CRWI-lid.
 
 • 16. Klopt deze feitelijke opsomming?
 • 17. Zo ja, is het college het met ons eens dat dit betekent dat de onafhankelijkheid van de onderzoeker niet ‘buiten kijf’ staat?
 • 18. Zo nee, graag een onderbouwing van het antwoord. Zo ja, waarom is er dan geen reden om nader onderzoek te doen?
 

Onderwerp 6: het lakbeleid in dit onderzoeksrapport
In het onderzoeksrapport zijn vanwege privacyredenen de namen van personen weggelakt. Conform de AVG zouden ook de handtekeningen weggelakt moeten worden. Op verzoek van de griffie zijn deze handtekeningen dan ook inmiddels verwijderd en is een nieuwe versie online geplaatst. Door het weglakken is de leesbaarheid en de begrijpelijkheid van de informatie echter in het geding gekomen. Goed gebruik is het dan ook om de weggelakte namen te vervangen door de functies. Inzake de belangenverstrengeling is namelijk niet de naam, maar wel de functie van personen relevant. Op blz.1 van het onderzoeksrapport zijn de namen weggelakt, maar niet de functies. Onder de kopjes ‘interviews’ en ‘bevindingen’ (blz. 2.3.4.) worden de namen weggelakt, maar worden niet, zoals op blz. 1 de functies weergegeven. Dat is namelijk van belang bij de beoordeling van de vraag of er wel of niet sprake is van belangenverstrengeling.
 
 • 19. Waarom zijn de functies niet vermeld?
 • 20. Op welke wijze zorgt het College ervoor dat de gemeenteraad deze informatie alsnog ontvangt?
 
Ben Stoelinga
menno fousertsieta koet minismaaike varwijkthomas van der eerdenjan gerritsjanschris bruijnes
menno fousertsieta koet minismaaike varwijkthomas van der eerdenjan gerritsjanschris bruijnes

Amersfoort2014 zet zich sinds 2014 in voor een betere gemeente Amersfoort. Een gemeente waarin meer naar de inwoners wordt geluisterd. Een gemeente waarin meer logische samenhang zit in de plannen en waar weloverwogen met gemeenschapsgeld wordt omgegaan.

Amersfoort2014 wil een overheid die zich dienstbaar opstelt. Politiek die werkt voor de inwoners, de wijken, de stad en de dorpen. Met meer ruimte voor openheid, openbaarheid en vroegtijdige inspraak. Het gesprek voeren over wat we willen met Amersfoort maar ook steeds aandacht houden voor hoe we dat samen gaan bereiken.

 • Jeugd en Onderwijs op 1!
  We willen met de jeugd bouwen aan de toekomst van onze gemeente. Daarom willen we onder andere werken aan een gezond schoolklimaat, wijkgerichte jeugdzorg, aanpak van de jeugdwerkloosheid, investering in MBO en HBO en jongerenhuisvesting. We gaan de jeugd uitnodigen om (vaker) mee te denken over de opgaven van de gemeente onder andere via jongerenradenWe nemen de jeugd en ouderen als uitgangspunt bij het inrichten van onze straten en buurten.
   
   
   
   
 • Betaalbaar wonen
  Iedereen in Amersfoort heeft recht op een betaalbare woning. Het opkopen van sociale huurwoningen door investeerders moet stoppen. Elke wijk heeft straks een wijkwoonplan met inbreng van bewoners met meer woningen voor starters en ouderen. Bouwen en renoveren doen we zo duurzaam mogelijk.
   

   
   
   
   
 • Zorgvuldig omgaan met ruimte
  Ontwikkeling van ruimte in de stad moet niet bestaan uit ‘postzegelprojecten’, maar breed worden opgepakt met oog voor de leefbaarheid. De ontwikkelingen langs ‘Eem en Spoor’, de Stadsring en de Nieuwe Poort moeten in betere samenhang gebeuren met intensieve inbreng van bestaande bewoners. Bovenduist is de laatste grote stadsuitbreiding en we zijn tegen woningbouw in Hoogland-West. Hoogbouw (meer dan zes verdiepingen) enkel als het past en er draagvlak is bij bewoners.
   
   
   
   
 • Duurzaamheid

  We vinden dat verduurzamen zowel moet gaan over vandaag als over morgen. We werken met urgentie aan meer groen, biodiversiteit, gezondere lucht voor Amersfoorters, beweegvriendelijkere openbare ruimte, meer ruimte voor mensen en aandacht voor een toekomstbestendige balans tussen mens en natuur.

  We willen ons initiatief het “Deelakkoord Duurzaamheid” voortzetten. Verbranden van houtige biomassa gaan we tegen en we gaan op zoek naar betere oplossingen, zoals geothermie. We zetten in op meer aandacht voor woningverbetering. Dit bestrijdt ook direct de energiearmoede. Zonnepanelen zien we op de daken en niet in natuur of het groene landschap. We staan kritisch ten opzichte van het plaatsen van grote windmolens in onze dichtbevolkte gemeente. Duurzame en actieve mobiliteit vinden we belangrijk vanuit duurzaamheids,- en gezondheidsperspectief en is onderdeel van de wijkplannen.

  Lees ook ons gehele verkiezingsprogramma

 • Groen
  We willen een toename in groen en biodiversiteit en daarom extra budget vrijmaken. Bewoners doen zelf actief mee aan de groene inrichting van hun straten, wijken en parken. We denken dan met name aan stadspark Randenbroek, Over de Laak, park Schothorst (niet bouwen!) maar ook aan versteende plekken in de stad en ruimte voor experiment op straatniveau. We willen vanzelfsprekend stoppen met het hoofdpijndossier ‘de Westelijke Ontsluiting’, waardoor duizenden bomen gespaard kunnen worden.
   
   
   
   
 • Een sociaal en gezond Amersfoort
  We blijven de wijkteams inzetten om mensen een menswaardig en zelfstandig bestaan te bieden. Meer samenwerking tussen instanties vinden we nodig. Het geld dat bestemd is voor jeugdzorg moet ook echt daaraan besteed worden. Dit moet niet gebruikt worden om financiële gaten bij de gemeente te dichten, zoals dat de afgelopen periode gebeurde. Via bijvoorbeeld de scholen wordt goede voorlichting gegeven over verslavingsziekten.
   

   
   
   
 • Oud worden in Amersfoort
  We gaan kennis en ervaring van ouderen beter benutten door hen actief op te zoeken. Ouderen hebben recht op goede thuiszorg en moeten zo lang mogelijk zelfstandig betaalbaar kunnen blijven wonen. Ook zetten we in op het actief verbinden van jong en oud(er).
   
   

   
   
   
 • Sporten en bewegen
  Om Amersfoort als sportstad op peil te houden investeren we in de sportverenigingen en maken we accommodaties beter toegankelijk voor mensen met een beperking. Meer sportvoorzieningen in de openbare ruimte van wijken stimuleert meer bewegen. Het Bosbad en zwembad Hoogland moeten vernieuwd worden.
   
   
   
   
   
 • Mobiliteit
  De aanbesteding Westelijke Ontsluiting moet gestopt worden: dit is geld- en natuurverspilling! We willen een integrale kijk op de openbare ruimte en verkeer is daar een onderdeel van. 30Km/uur is wat ons betreft de norm binnen de bebouwde kom en we willen meer ruimte in onze straten voor spelen, groen, ontmoeten en kwetsbare verkeersdeelnemers. Ook streven we naar meer ruimte voor fietsers en voetgangers.
   
   
   
   
   
 • Veiligheid
  Veiligheidsmaatregelen worden opgenomen in de wijkplannen en het maandelijks wijkberaad met de gemeente. Criminaliteit moet hard aangepakt worden met een lik-op-stukbeleid. In de wijken vinden we dat een veilige en schone leefomgeving extra aandacht verdienen.
   
   
   
   
   
   
 • Kunst en Cultuur
  We willen meer investeren in (werk-)ruimte voor kunst en cultuur. Initiatieven in de wijk verdienen ondersteuning en de koppeling met onderwijs is daarbij belangrijk. Het amfitheater Emiclaer kan in ere worden hersteld en de mogelijkheid voor een cultuurcentrum moet worden onderzocht.
   

   
   
   
   
 • Bestuurscultuur
  Hoe bedrijven we politiek en komen we samen met bewoners tot besluiten en een beter Amersfoort?  Dit is een vraag die we steeds stellen en willen we echt anders zien de komende jaren. Amersfoort2014 strijdt al jaren tegen de huidige gesloten bestuurscultuur. Deze cultuur heeft kenmerken als, geheimhouding, machtspolitiek, beslissen voor bewoners i.p.v. met bewoners, het achterhouden van informatie en de slechte beantwoording van vragen. Bewoners moeten vanaf het prille begin bij plannen betrokken worden. Meer dualisme en debat in de gemeenteraad is nodig.
   
   
   
   
 • Omgaan met uw belastinggeld

  Megalomane plannen, zoals een nieuw stadhuis voor voorlopig 108 miljoen euro, zijn de bijl aan de wortel van goed en verantwoord omgaan met het geld van de Amersfoorters. We willen geen lastenverzwaring voor onze inwoners, we streven naar betaalbare basisvoorzieningen. 

  Lees ook ons gehele verkiezingsprogramma

schrvragen
motie
verkiezingsprgr
departij
A2014 Logo 6393x1200
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png