• amersfoort-008.png
 • amersfoort-001.png
 • amersfoort-014.png
 • amersfoort-011.png
 • amersfoort-009.png
 • amersfoort-002.png
 • amersfoort-006.png
 • amersfoort-010.png
 • amersfoort-003.png
 • amersfoort-012.png
 • amersfoort-004.png
 • amersfoort-005.png
 • amersfoort-013.png
 • amersfoort-007.png
Welkom op de website van Amersfoort2014, dé lokale partij van Amersfoort.
Welkom op de website van Amersfoort2014, dé lokale partij van Amersfoort.

Transparantie over neveninkomsten college van B&W

stadhuis
Op 25 september2019 heeft de minister Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een brief gestuurd aan de gemeenteraad over de openbaarmaking van nevenfuncties en neveninkomsten van burgemeester en wethouders. In Amersfoort worden op de gemeentelijke website alleen de nevenfuncties vermeld en niet de eventueel uit die nevenfuncties voortvloeiende neveninkomsten.
Dat is een wettelijke verplichting volgens de gemeentewet art. 41b. De minister wijst erop dat het belangrijk is dat gemeenten zich aan de wet houden i.v.m. de transparantiebevordering en integriteitsbewaking. Zo schrijft zij: ‘de hoogte van de neveninkomsten is bijvoorbeeld een belangrijk aspect van de beoordeling of een bepaalde nevenfunctie zich al dan niet verhoudt tot een goede vervulling van het politieke ambt’.

Op 2 mei 2017 heeft Amersfoort2014 al schriftelijke vragen gesteld over deze kwestie. Naar nu overduidelijk blijkt uit de brief van de minister heeft het toenmalige college de gemeenteraad onvolledig geïnformeerd over de wettelijke verplichting om ook de bezoldiging en de hoogte daarvan actief openbaar te maken.
 
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

 1. De minister schrijft in haar brief van 25 september 2019 (kenmerk 2019-00002469640) dat zij de colleges zelf heeft aangespoord een goede invulling te geven aan de letter, maar vooral ook de geest, van de verplichting tot openbaarmaking van zowel nevenfuncties als neveninkomsten. Heeft deze aansporing ook het Amersfoortse college bereikt? Zo ja, wanneer en wat heeft het college met deze aansporing van de minister gedaan?

 2. Op de website van de gemeente Amersfoort staan bij alle collegeleden en de gemeentesecretaris wel de nevenfuncties vermeld, maar wordt niet actief aangegeven of deze bezoldigd of onbezoldigd zijn. Ook wordt niet actief de hoogte van de (eventuele) inkomsten, voortvloeiend uit nevenfuncties, vermeld. Is de conclusie gerechtvaardigd dat het college daardoor niet aan deze wettelijke verplichting uit de gemeentewet heeft voldaan? Zo ja, wat is daarvan de reden. Wie is daarvoor verantwoordelijk? Zo nee; graag een onderbouwing van het antwoord

 3. Al op 2 mei 2017 heeft Amersfoort2014 schriftelijke vragen (2017-039) gesteld aan het college over het feit dat het college uit Amersfoort in de ‘gedragscode integriteit’ twee bepalingen over het melden van en de hoogte van de bezoldiging van de nevenfuncties van collegeleden niet overnam uit de modelverordening van de VNG. In antwoord op vraag 1 van Amersfoort2014 schreef het toenmalige College: ‘ wij kiezen ervoor om dit niet in het openbaar register op te nemen, omdat dit de suggestie zou kunnen wekken dat nevenfuncties worden aangenomen omdat het extra inkomsten oplevert’ Dit antwoord van college is volgens zowel de minister als de gemeentewet onjuist en in strijd met de wet. Daarmee is de gemeenteraad destijds onvolledig geïnformeerd en op het verkeerde been gezet. Is het College het eens met deze conclusies? Zo ja, wie is hiervoor verantwoordelijk?

 4. Door op 21 november 2017 bewust de twee bepalingen over het actief vermelden van de bezoldiging van nevenfuncties van collegeleden te schrappen uit de al eerder op 14 maart 2019 vastgestelde ‘gedragscode integriteit’ heeft het college ook zeer bewust de gemeentewet art.41b genegeerd door niet actief de bezoldiging en de hoogte ervan in het openbaar te vermelden. Amersfoort2014 vindt dat het college daarmee niet bijdraagt aan, zoals de minister het formuleert, ‘transparantiebevordering en integriteitsbewaking’. Is het college het eens met deze conclusie van Amersfoort2014? Zo nee, waarom niet?

 5. Op welke wijze en wanneer gaat het college de stad actief en op de juiste wijze informeren over de bezoldiging en de hoogte van nevenfuncties van de collegeleden?
 
 
Ben Stoelinga
menno fousertsieta koet minismaaike varwijkthomas van der eerdenjan gerritsjanschris bruijnes
menno fousertsieta koet minismaaike varwijkthomas van der eerdenjan gerritsjanschris bruijnes

Amersfoort2014 zet zich sinds 2014 in voor een betere gemeente Amersfoort. Een gemeente waarin meer naar de inwoners wordt geluisterd. Een gemeente waarin meer logische samenhang zit in de plannen en waar weloverwogen met gemeenschapsgeld wordt omgegaan.

Amersfoort2014 wil een overheid die zich dienstbaar opstelt. Politiek die werkt voor de inwoners, de wijken, de stad en de dorpen. Met meer ruimte voor openheid, openbaarheid en vroegtijdige inspraak. Het gesprek voeren over wat we willen met Amersfoort maar ook steeds aandacht houden voor hoe we dat samen gaan bereiken.

 • Jeugd en Onderwijs op 1!
  We willen met de jeugd bouwen aan de toekomst van onze gemeente. Daarom willen we onder andere werken aan een gezond schoolklimaat, wijkgerichte jeugdzorg, aanpak van de jeugdwerkloosheid, investering in MBO en HBO en jongerenhuisvesting. We gaan de jeugd uitnodigen om (vaker) mee te denken over de opgaven van de gemeente onder andere via jongerenradenWe nemen de jeugd en ouderen als uitgangspunt bij het inrichten van onze straten en buurten.
   
   
   
   
 • Betaalbaar wonen
  Iedereen in Amersfoort heeft recht op een betaalbare woning. Het opkopen van sociale huurwoningen door investeerders moet stoppen. Elke wijk heeft straks een wijkwoonplan met inbreng van bewoners met meer woningen voor starters en ouderen. Bouwen en renoveren doen we zo duurzaam mogelijk.
   

   
   
   
   
 • Zorgvuldig omgaan met ruimte
  Ontwikkeling van ruimte in de stad moet niet bestaan uit ‘postzegelprojecten’, maar breed worden opgepakt met oog voor de leefbaarheid. De ontwikkelingen langs ‘Eem en Spoor’, de Stadsring en de Nieuwe Poort moeten in betere samenhang gebeuren met intensieve inbreng van bestaande bewoners. Bovenduist is de laatste grote stadsuitbreiding en we zijn tegen woningbouw in Hoogland-West. Hoogbouw (meer dan zes verdiepingen) enkel als het past en er draagvlak is bij bewoners.
   
   
   
   
 • Duurzaamheid

  We vinden dat verduurzamen zowel moet gaan over vandaag als over morgen. We werken met urgentie aan meer groen, biodiversiteit, gezondere lucht voor Amersfoorters, beweegvriendelijkere openbare ruimte, meer ruimte voor mensen en aandacht voor een toekomstbestendige balans tussen mens en natuur.

  We willen ons initiatief het “Deelakkoord Duurzaamheid” voortzetten. Verbranden van houtige biomassa gaan we tegen en we gaan op zoek naar betere oplossingen, zoals geothermie. We zetten in op meer aandacht voor woningverbetering. Dit bestrijdt ook direct de energiearmoede. Zonnepanelen zien we op de daken en niet in natuur of het groene landschap. We staan kritisch ten opzichte van het plaatsen van grote windmolens in onze dichtbevolkte gemeente. Duurzame en actieve mobiliteit vinden we belangrijk vanuit duurzaamheids,- en gezondheidsperspectief en is onderdeel van de wijkplannen.

  Lees ook ons gehele verkiezingsprogramma

 • Groen
  We willen een toename in groen en biodiversiteit en daarom extra budget vrijmaken. Bewoners doen zelf actief mee aan de groene inrichting van hun straten, wijken en parken. We denken dan met name aan stadspark Randenbroek, Over de Laak, park Schothorst (niet bouwen!) maar ook aan versteende plekken in de stad en ruimte voor experiment op straatniveau. We willen vanzelfsprekend stoppen met het hoofdpijndossier ‘de Westelijke Ontsluiting’, waardoor duizenden bomen gespaard kunnen worden.
   
   
   
   
 • Een sociaal en gezond Amersfoort
  We blijven de wijkteams inzetten om mensen een menswaardig en zelfstandig bestaan te bieden. Meer samenwerking tussen instanties vinden we nodig. Het geld dat bestemd is voor jeugdzorg moet ook echt daaraan besteed worden. Dit moet niet gebruikt worden om financiële gaten bij de gemeente te dichten, zoals dat de afgelopen periode gebeurde. Via bijvoorbeeld de scholen wordt goede voorlichting gegeven over verslavingsziekten.
   

   
   
   
 • Oud worden in Amersfoort
  We gaan kennis en ervaring van ouderen beter benutten door hen actief op te zoeken. Ouderen hebben recht op goede thuiszorg en moeten zo lang mogelijk zelfstandig betaalbaar kunnen blijven wonen. Ook zetten we in op het actief verbinden van jong en oud(er).
   
   

   
   
   
 • Sporten en bewegen
  Om Amersfoort als sportstad op peil te houden investeren we in de sportverenigingen en maken we accommodaties beter toegankelijk voor mensen met een beperking. Meer sportvoorzieningen in de openbare ruimte van wijken stimuleert meer bewegen. Het Bosbad en zwembad Hoogland moeten vernieuwd worden.
   
   
   
   
   
 • Mobiliteit
  De aanbesteding Westelijke Ontsluiting moet gestopt worden: dit is geld- en natuurverspilling! We willen een integrale kijk op de openbare ruimte en verkeer is daar een onderdeel van. 30Km/uur is wat ons betreft de norm binnen de bebouwde kom en we willen meer ruimte in onze straten voor spelen, groen, ontmoeten en kwetsbare verkeersdeelnemers. Ook streven we naar meer ruimte voor fietsers en voetgangers.
   
   
   
   
   
 • Veiligheid
  Veiligheidsmaatregelen worden opgenomen in de wijkplannen en het maandelijks wijkberaad met de gemeente. Criminaliteit moet hard aangepakt worden met een lik-op-stukbeleid. In de wijken vinden we dat een veilige en schone leefomgeving extra aandacht verdienen.
   
   
   
   
   
   
 • Kunst en Cultuur
  We willen meer investeren in (werk-)ruimte voor kunst en cultuur. Initiatieven in de wijk verdienen ondersteuning en de koppeling met onderwijs is daarbij belangrijk. Het amfitheater Emiclaer kan in ere worden hersteld en de mogelijkheid voor een cultuurcentrum moet worden onderzocht.
   

   
   
   
   
 • Bestuurscultuur
  Hoe bedrijven we politiek en komen we samen met bewoners tot besluiten en een beter Amersfoort?  Dit is een vraag die we steeds stellen en willen we echt anders zien de komende jaren. Amersfoort2014 strijdt al jaren tegen de huidige gesloten bestuurscultuur. Deze cultuur heeft kenmerken als, geheimhouding, machtspolitiek, beslissen voor bewoners i.p.v. met bewoners, het achterhouden van informatie en de slechte beantwoording van vragen. Bewoners moeten vanaf het prille begin bij plannen betrokken worden. Meer dualisme en debat in de gemeenteraad is nodig.
   
   
   
   
 • Omgaan met uw belastinggeld

  Megalomane plannen, zoals een nieuw stadhuis voor voorlopig 108 miljoen euro, zijn de bijl aan de wortel van goed en verantwoord omgaan met het geld van de Amersfoorters. We willen geen lastenverzwaring voor onze inwoners, we streven naar betaalbare basisvoorzieningen. 

  Lees ook ons gehele verkiezingsprogramma

schrvragen
motie
verkiezingsprgr
departij
A2014 Logo 6393x1200
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png