• amersfoort-002.png
 • amersfoort-004.png
 • amersfoort-007.png
 • amersfoort-001.png
 • amersfoort-006.png
 • amersfoort-014.png
 • amersfoort-010.png
 • amersfoort-013.png
 • amersfoort-011.png
 • amersfoort-003.png
 • amersfoort-008.png
 • amersfoort-005.png
 • amersfoort-012.png
 • amersfoort-009.png
Welkom op de website van Amersfoort2014, dé lokale partij van Amersfoort.
Welkom op de website van Amersfoort2014, dé lokale partij van Amersfoort.

Financiering De Driehoek

De DriehoekHieronder het antwoord van het college van B&W op feitelijke vraag 84 over de financiering van wijkcentrum De Driehoek in het Leusderkwartier (behorende bij de begrotingsbehandeling 2020-2024), die op 5 november aan de gemeenteraad is gestuurd:

‘Kwintes huurt De Driehoek van SRO. SRO huurt dit pand van de gemeente. Kwintes heeft de afgelopen jaren een exploitatietekort voor wijkhuis De Driehoek. Na overleg met de gemeente is besloten dat zij een deel van hun exploitatieoverschot 2015 op Beschermd Wonen konden inzetten om dit tekort voor 3 jaar te dekken. Dit overschot was in 2015 ontstaan door contractafspraken, waarbij er meer middelen aan Kwintes beschikbaar zijn gesteld, dan waarvoor zij begeleiding hebben geboden.
Daarnaast is Kwintes verzocht actief alternatieve financieringsvormen te zoeken om het exploitatietekort terug naar 0 te brengen, bijvoorbeeld door onderhuur en het aanbieden van betaalde dagactiviteiten. De subsidieregeling ondersteuning wijkcentra is in 2018 ingevoerd voor 5 wijkcentra. Er is afgesproken dat deze regeling geëvalueerd gaat worden in 2020. Tot die tijd kan deze regeling niet gewijzigd worden en niet voor andere wijkcentra worden open gesteld. Kwintes heeft wel de mogelijkheid om activiteiten voor de wijk te organiseren in De Driehoek en daar subsidie voor aan te vragen bij Indebuurt033. Dat heeft Kwintes de afgelopen jaren voor verschillende activiteiten gedaan en daar ook subsidie voor gekregen’.
 
Over bovenstaande antwoord van het college van B&W gaan de volgende schriftelijke vragen van Amersfoort2014 en de ChristenUnie.
 
Vraag 1:
Kwintes huurt De Driehoek van SRO. SRO huurt dit pand van de gemeente. Hoeveel huur betaalt Kwintes aan SRO? Hoeveel huur betaalt SRO aan de gemeente?
 
Vraag 2:
In het gemeentelijk vastgoedbeleid is bepaald dat we van maatschappelijke gebruikers van maatschappelijk vastgoed een kostendekkende huurprijs vragen en van commerciële gebruikers een marktconforme huurprijs vragen. Wordt Kwintes behandeld als een maatschappelijke of commerciële gebruiker?
 
Vraag 3:
Hoe is de hoogte van de huurprijs bepaald? Stel dat Kwintes een marktconforme huurprijs betaalt, hoe is de berekening tot stand gekomen om de hoogte van deze huurprijs te bepalen? Welke panden werden vergeleken met De Driehoek om te komen tot deze huurprijs?
 
Vraag 4:
Uit welke kosten is de huurprijs opgebouwd? Is onderhoud en renovatie deel van de huurprijs? Welke rol spelen de boekwaarde, investeringen of afschrijvingen in het bepalen van de huurprijs? Graag specificeren.
 
Vraag 5:
Bij een werkbezoek aan De Driehoek hebben we geconstateerd dat het gebouw gedateerd is en achterstallig onderhoud kent. De gemeente Amersfoort is eigenaar van het pand. Heeft de gemeente plannen om het pand te renoveren? Zo ja, wanneer en wat zijn de geplande kosten? Zo nee, waarom niet? Zo nee, zou een verlaging van de huurprijs gerechtvaardigd zijn?
 
Vraag 6:
‘Kwintes heeft de afgelopen jaren een exploitatietekort voor wijkhuis De Driehoek. Na overleg met de gemeente is besloten dat zij een deel van hun exploitatieoverschot 2015 op Beschermd Wonen konden inzetten om dit tekort voor 3 jaar te dekken. Dit overschot was in 2015 ontstaan door contractafspraken, waarbij er meer middelen aan Kwintes beschikbaar zijn gesteld, dan waarvoor zij begeleiding hebben geboden.’

Geld voor beschermd wonen is met toestemming van de gemeente door Kwintes ingezet om het exploitatietekort van De Driehoek te dekken voor drie jaar. Om welke bedragen uit het exploitatieoverschot van Beschermd Wonen ging het per jaar in die drie betreffende jaren? Is het voor andere wijkcentra ook toegestaan om overschotten van subsidies van bijvoorbeeld IndeBuurt033 in te zetten voor exploitatietekorten?
 
Vraag 7:
‘Daarnaast is Kwintes verzocht actief alternatieve financieringsvormen te zoeken om het exploitatietekort terug naar 0 te brengen, bijvoorbeeld door onderhuur en het aanbieden van betaalde dagactiviteiten’
 
Is het Kwintes gelukt om alternatieve financieringsvormen te vinden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke en hoe hoog zijn deze jaarlijkse bedragen? Zijn er al afspraken gemaakt met Kwintes hoe het verder moet na het aflopen van de toestemming van de gemeente om op deze wijze de exploitatietekorten te dekken? In welk jaar zal dit zijn?
 
Vraag 8:
‘De subsidieregeling ondersteuning wijkcentra is in 2018 ingevoerd voor 5 wijkcentra. Er is afgesproken dat deze regeling geëvalueerd gaat worden in 2020. Tot die tijd kan deze regeling niet gewijzigd worden en niet voor andere wijkcentra worden opengesteld’

In 2020 wordt de subsidieregeling ondersteuning wijkcentra 2018 geëvalueerd. Gezien de hoogte van de subsidiebedragen en het belang van continering van het wijkwerk in de wijkcentra is het van groot belang dat de wijkcentra (en eventueel ook andere wijkcentra, zoals De Driehoek) tijdig in 2020 vernemen of de subsidieregeling wordt voortgezet en hoe hoog de bijdragen zullen zijn voor de jaren na 2020. Wanneer vindt de evaluatie plaats en wanneer krijgen de wijkcentra definitief uitsluitsel over de vraag of ze wel of niet in aanmerking komen voor deze subsidieregeling?
 
Vraag 9:
Op welke wijze en wanneer wordt de gemeenteraad bij deze evaluatie en de nieuwe subsidieregeling ondersteuning wijkcentra betrokken?
 
Ben Stoelinga
menno fousertsieta koet minismaaike varwijkthomas van der eerdenjan gerritsjanschris bruijnes
menno fousertsieta koet minismaaike varwijkthomas van der eerdenjan gerritsjanschris bruijnes

Amersfoort2014 zet zich sinds 2014 in voor een betere gemeente Amersfoort. Een gemeente waarin meer naar de inwoners wordt geluisterd. Een gemeente waarin meer logische samenhang zit in de plannen en waar weloverwogen met gemeenschapsgeld wordt omgegaan.

Amersfoort2014 wil een overheid die zich dienstbaar opstelt. Politiek die werkt voor de inwoners, de wijken, de stad en de dorpen. Met meer ruimte voor openheid, openbaarheid en vroegtijdige inspraak. Het gesprek voeren over wat we willen met Amersfoort maar ook steeds aandacht houden voor hoe we dat samen gaan bereiken.

 • Jeugd en Onderwijs op 1!
  We willen met de jeugd bouwen aan de toekomst van onze gemeente. Daarom willen we onder andere werken aan een gezond schoolklimaat, wijkgerichte jeugdzorg, aanpak van de jeugdwerkloosheid, investering in MBO en HBO en jongerenhuisvesting. We gaan de jeugd uitnodigen om (vaker) mee te denken over de opgaven van de gemeente onder andere via jongerenradenWe nemen de jeugd en ouderen als uitgangspunt bij het inrichten van onze straten en buurten.
   
   
   
   
 • Betaalbaar wonen
  Iedereen in Amersfoort heeft recht op een betaalbare woning. Het opkopen van sociale huurwoningen door investeerders moet stoppen. Elke wijk heeft straks een wijkwoonplan met inbreng van bewoners met meer woningen voor starters en ouderen. Bouwen en renoveren doen we zo duurzaam mogelijk.
   

   
   
   
   
 • Zorgvuldig omgaan met ruimte
  Ontwikkeling van ruimte in de stad moet niet bestaan uit ‘postzegelprojecten’, maar breed worden opgepakt met oog voor de leefbaarheid. De ontwikkelingen langs ‘Eem en Spoor’, de Stadsring en de Nieuwe Poort moeten in betere samenhang gebeuren met intensieve inbreng van bestaande bewoners. Bovenduist is de laatste grote stadsuitbreiding en we zijn tegen woningbouw in Hoogland-West. Hoogbouw (meer dan zes verdiepingen) enkel als het past en er draagvlak is bij bewoners.
   
   
   
   
 • Duurzaamheid

  We vinden dat verduurzamen zowel moet gaan over vandaag als over morgen. We werken met urgentie aan meer groen, biodiversiteit, gezondere lucht voor Amersfoorters, beweegvriendelijkere openbare ruimte, meer ruimte voor mensen en aandacht voor een toekomstbestendige balans tussen mens en natuur.

  We willen ons initiatief het “Deelakkoord Duurzaamheid” voortzetten. Verbranden van houtige biomassa gaan we tegen en we gaan op zoek naar betere oplossingen, zoals geothermie. We zetten in op meer aandacht voor woningverbetering. Dit bestrijdt ook direct de energiearmoede. Zonnepanelen zien we op de daken en niet in natuur of het groene landschap. We staan kritisch ten opzichte van het plaatsen van grote windmolens in onze dichtbevolkte gemeente. Duurzame en actieve mobiliteit vinden we belangrijk vanuit duurzaamheids,- en gezondheidsperspectief en is onderdeel van de wijkplannen.

  Lees ook ons gehele verkiezingsprogramma

 • Groen
  We willen een toename in groen en biodiversiteit en daarom extra budget vrijmaken. Bewoners doen zelf actief mee aan de groene inrichting van hun straten, wijken en parken. We denken dan met name aan stadspark Randenbroek, Over de Laak, park Schothorst (niet bouwen!) maar ook aan versteende plekken in de stad en ruimte voor experiment op straatniveau. We willen vanzelfsprekend stoppen met het hoofdpijndossier ‘de Westelijke Ontsluiting’, waardoor duizenden bomen gespaard kunnen worden.
   
   
   
   
 • Een sociaal en gezond Amersfoort
  We blijven de wijkteams inzetten om mensen een menswaardig en zelfstandig bestaan te bieden. Meer samenwerking tussen instanties vinden we nodig. Het geld dat bestemd is voor jeugdzorg moet ook echt daaraan besteed worden. Dit moet niet gebruikt worden om financiële gaten bij de gemeente te dichten, zoals dat de afgelopen periode gebeurde. Via bijvoorbeeld de scholen wordt goede voorlichting gegeven over verslavingsziekten.
   

   
   
   
 • Oud worden in Amersfoort
  We gaan kennis en ervaring van ouderen beter benutten door hen actief op te zoeken. Ouderen hebben recht op goede thuiszorg en moeten zo lang mogelijk zelfstandig betaalbaar kunnen blijven wonen. Ook zetten we in op het actief verbinden van jong en oud(er).
   
   

   
   
   
 • Sporten en bewegen
  Om Amersfoort als sportstad op peil te houden investeren we in de sportverenigingen en maken we accommodaties beter toegankelijk voor mensen met een beperking. Meer sportvoorzieningen in de openbare ruimte van wijken stimuleert meer bewegen. Het Bosbad en zwembad Hoogland moeten vernieuwd worden.
   
   
   
   
   
 • Mobiliteit
  De aanbesteding Westelijke Ontsluiting moet gestopt worden: dit is geld- en natuurverspilling! We willen een integrale kijk op de openbare ruimte en verkeer is daar een onderdeel van. 30Km/uur is wat ons betreft de norm binnen de bebouwde kom en we willen meer ruimte in onze straten voor spelen, groen, ontmoeten en kwetsbare verkeersdeelnemers. Ook streven we naar meer ruimte voor fietsers en voetgangers.
   
   
   
   
   
 • Veiligheid
  Veiligheidsmaatregelen worden opgenomen in de wijkplannen en het maandelijks wijkberaad met de gemeente. Criminaliteit moet hard aangepakt worden met een lik-op-stukbeleid. In de wijken vinden we dat een veilige en schone leefomgeving extra aandacht verdienen.
   
   
   
   
   
   
 • Kunst en Cultuur
  We willen meer investeren in (werk-)ruimte voor kunst en cultuur. Initiatieven in de wijk verdienen ondersteuning en de koppeling met onderwijs is daarbij belangrijk. Het amfitheater Emiclaer kan in ere worden hersteld en de mogelijkheid voor een cultuurcentrum moet worden onderzocht.
   

   
   
   
   
 • Bestuurscultuur
  Hoe bedrijven we politiek en komen we samen met bewoners tot besluiten en een beter Amersfoort?  Dit is een vraag die we steeds stellen en willen we echt anders zien de komende jaren. Amersfoort2014 strijdt al jaren tegen de huidige gesloten bestuurscultuur. Deze cultuur heeft kenmerken als, geheimhouding, machtspolitiek, beslissen voor bewoners i.p.v. met bewoners, het achterhouden van informatie en de slechte beantwoording van vragen. Bewoners moeten vanaf het prille begin bij plannen betrokken worden. Meer dualisme en debat in de gemeenteraad is nodig.
   
   
   
   
 • Omgaan met uw belastinggeld

  Megalomane plannen, zoals een nieuw stadhuis voor voorlopig 108 miljoen euro, zijn de bijl aan de wortel van goed en verantwoord omgaan met het geld van de Amersfoorters. We willen geen lastenverzwaring voor onze inwoners, we streven naar betaalbare basisvoorzieningen. 

  Lees ook ons gehele verkiezingsprogramma

schrvragen
motie
verkiezingsprgr
departij
A2014 Logo 6393x1200
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png