• amersfoort-005.png
 • amersfoort-013.png
 • amersfoort-012.png
 • amersfoort-009.png
 • amersfoort-006.png
 • amersfoort-010.png
 • amersfoort-014.png
 • amersfoort-004.png
 • amersfoort-011.png
 • amersfoort-003.png
 • amersfoort-008.png
 • amersfoort-002.png
 • amersfoort-007.png
 • amersfoort-001.png
Welkom op de website van Amersfoort2014, dé lokale partij van Amersfoort.
Welkom op de website van Amersfoort2014, dé lokale partij van Amersfoort.

Nadere vragen verkeersproblemen op de Zangvogelweg voor leerlingen Mavo Muurhuizen

VerkeerAl zes jaar zijn ouders, leerlingen en het personeel van Mavo Muurhuizen aan de Zangvogelweg zeer bezorgd over de verkeerssituatie bij hun school. Door de smalle weg, aan twee kanten geparkeerde auto’s, een busroute, hardrijdend doorgaand verkeer en een onoverzichtelijke uitgang, ontstaan er regelmatig gevaarlijke situaties voor de fietsende leerlingen. Helaas hebben de afgelopen jaren de contacten met de busmaatschappijen, de gemeente en de provincie niet geleid tot een adequate structurele oplossing. Ook na kleine aanpassingen is de verkeerssituatie nog steeds gevaarlijk voor de fietsende leerlingen.

Bovendien starten er binnenkort in dit gebied allerlei bouwactiviteiten ( ROC-terrein, De Koperhorst) en zal er langdurig sprake zijn van extra bouwverkeer, overlast en werkzaamheden op en rond de Zangvogelweg. Daardoor zal de verkeersdruk in het gebied toenemen en daarmee ook de onveilige verkeerssituatie. Amersfoort2014 pleit dan ook voor een nieuw integraal verkeersplan voor het gehele gebied tussen ROC en de Koperhorst.

Op 3 oktober 2019 heeft Amersfoort2014 schriftelijke vragen gesteld ( 2019-107). Op 5 november heeft het college deze beantwoord. Het college geeft daarin toe dat er verzuimd is om de afgelopen twee jaar adequaat te communiceren met de gemeenteraad over de toezeggingen en de ontwikkelingen bij de Zangvogelweg. Amersfoort2014 heeft de antwoorden op onze schriftelijke vragen onlangs ook met de ouderraad en de schoolleiding besproken. Vorige week zijn de antwoorden besproken met de ambtelijk medewerker. Dit leidt tot een aantal vervolgvragen.
 
Citaten college 2019-107: ‘In het voorjaar van 2020 worden door de gemeente asfaltwerkzaamheden uitgevoerd aan de Zangvogelweg. Het bouwverkeer voor de woningen op het voormalige ROC-terrein zal niet over de Zangvogelweg bij de Mavo Muurhuizen rijden, maar via de Van Randwijcklaan’.
 
 1. Zijn er in de komende jaren ook nog andere onderhoudswerkzaamheden gepland aan de Zangvogelweg, zoals bijvoorbeeld rioleringswerkzaamheden?

 2. Zo ja; is het dan handig om in 2020 deze asfaltwerkzaamheden te verrichten?

 3. Bouwverkeer voor het ROC-terrein dat vanaf de snelweg A28 naar het bouwterrein rijden op de Zangvogelweg worden door de navigatieapparatuur via de Lageweg naar de bouwplaats geleid. De projectontwikkelaar kan dan wel een aanrijroute aanleveren via de Randwijcklaan, maar onderaannemers en leveranciers zullen veelal de navigatie volgen. Is het in dat geval handig en/of verstandig om in het voorjaar van 2020 asfalteringswerkzaamheden te verrichten terwijl er bouwverkeer gebruik van gaat maken?

  Citaten college 2019-107: ‘ De oevers van het Valleikanaal hebben naast een groenbestemming een aanduiding ‘waarde ecologie’. Ontwikkelingen die daarvoor een bedreiging vormen zijn op die locatie ( een aan te leggen fietspad achter de Mavo Muurhuizen langs het Valleikanaal) niet direct toegestaan. Dat maakt een fietspad niet onmogelijk, maar wel zeer complex om in te passen met behoud van ecologie. Hier is geen nader onderzoek naar verricht

 4. Achter de locatie Parelhoenstraat van het ’t Hooghe Landt is ook een fietspad langs het Valleikanaal aangelegd voor de veiligheid van scholieren. Waarom is het daar wel toegestaan en worden er bij de Mavo Muurhuizen zoveel vragen bij gesteld inzake de ecologische waarden?

 5. Waarom is er geen nader onderzoek verricht naar de (on-)mogelijkheid van het realiseren van een fietspad achter de Mavo Muurhuizen langs het Valleikanaal in relatie tot de ecologische waarden?

  Amersfoort2014: Wij pleiten voor een gebiedsgerichte aanpak van het verkeer tussen de Koperhorst en de van Randwijcklaan. Er worden woningen gebouwd op de bouwlocaties Koperhorst en ROC Zangvogelweg. Dat heeft gevolgen voor de verkeersdruk op de Zangvogelweg en de ontsluitingswegen. Bovendien vragen wij ons af wat de plannen zijn met de verouderde en gedateerde sporthal Midland. Indien zich hier ontwikkelingen voordoen, is het wellicht mogelijk om vanaf twee kanten een toegangsweg voor fietsers te realiseren naar een fietspad langs het Valleikanaal aan de achterzijde van Mavo Muurhuizen.

 6. Wat vindt het college van het pleidooi voor een gebiedsgerichte verkeersaanpak in het betreffende gebied , waardoor een mogelijke oplossing voor een veilige fietsroute achter de school kan ontstaan voor de leerlingen van Mavo Muurhuizen?

 7. Wat zijn op termijn de plannen voor sporthal Midland?
 
Ben Stoelinga
menno fousertsieta koet minismaaike varwijkthomas van der eerdenjan gerritsjanschris bruijnes
menno fousertsieta koet minismaaike varwijkthomas van der eerdenjan gerritsjanschris bruijnes

Amersfoort2014 zet zich sinds 2014 in voor een betere gemeente Amersfoort. Een gemeente waarin meer naar de inwoners wordt geluisterd. Een gemeente waarin meer logische samenhang zit in de plannen en waar weloverwogen met gemeenschapsgeld wordt omgegaan.

Amersfoort2014 wil een overheid die zich dienstbaar opstelt. Politiek die werkt voor de inwoners, de wijken, de stad en de dorpen. Met meer ruimte voor openheid, openbaarheid en vroegtijdige inspraak. Het gesprek voeren over wat we willen met Amersfoort maar ook steeds aandacht houden voor hoe we dat samen gaan bereiken.

 • Jeugd en Onderwijs op 1!
  We willen met de jeugd bouwen aan de toekomst van onze gemeente. Daarom willen we onder andere werken aan een gezond schoolklimaat, wijkgerichte jeugdzorg, aanpak van de jeugdwerkloosheid, investering in MBO en HBO en jongerenhuisvesting. We gaan de jeugd uitnodigen om (vaker) mee te denken over de opgaven van de gemeente onder andere via jongerenradenWe nemen de jeugd en ouderen als uitgangspunt bij het inrichten van onze straten en buurten.
   
   
   
   
 • Betaalbaar wonen
  Iedereen in Amersfoort heeft recht op een betaalbare woning. Het opkopen van sociale huurwoningen door investeerders moet stoppen. Elke wijk heeft straks een wijkwoonplan met inbreng van bewoners met meer woningen voor starters en ouderen. Bouwen en renoveren doen we zo duurzaam mogelijk.
   

   
   
   
   
 • Zorgvuldig omgaan met ruimte
  Ontwikkeling van ruimte in de stad moet niet bestaan uit ‘postzegelprojecten’, maar breed worden opgepakt met oog voor de leefbaarheid. De ontwikkelingen langs ‘Eem en Spoor’, de Stadsring en de Nieuwe Poort moeten in betere samenhang gebeuren met intensieve inbreng van bestaande bewoners. Bovenduist is de laatste grote stadsuitbreiding en we zijn tegen woningbouw in Hoogland-West. Hoogbouw (meer dan zes verdiepingen) enkel als het past en er draagvlak is bij bewoners.
   
   
   
   
 • Duurzaamheid

  We vinden dat verduurzamen zowel moet gaan over vandaag als over morgen. We werken met urgentie aan meer groen, biodiversiteit, gezondere lucht voor Amersfoorters, beweegvriendelijkere openbare ruimte, meer ruimte voor mensen en aandacht voor een toekomstbestendige balans tussen mens en natuur.

  We willen ons initiatief het “Deelakkoord Duurzaamheid” voortzetten. Verbranden van houtige biomassa gaan we tegen en we gaan op zoek naar betere oplossingen, zoals geothermie. We zetten in op meer aandacht voor woningverbetering. Dit bestrijdt ook direct de energiearmoede. Zonnepanelen zien we op de daken en niet in natuur of het groene landschap. We staan kritisch ten opzichte van het plaatsen van grote windmolens in onze dichtbevolkte gemeente. Duurzame en actieve mobiliteit vinden we belangrijk vanuit duurzaamheids,- en gezondheidsperspectief en is onderdeel van de wijkplannen.

  Lees ook ons gehele verkiezingsprogramma

 • Groen
  We willen een toename in groen en biodiversiteit en daarom extra budget vrijmaken. Bewoners doen zelf actief mee aan de groene inrichting van hun straten, wijken en parken. We denken dan met name aan stadspark Randenbroek, Over de Laak, park Schothorst (niet bouwen!) maar ook aan versteende plekken in de stad en ruimte voor experiment op straatniveau. We willen vanzelfsprekend stoppen met het hoofdpijndossier ‘de Westelijke Ontsluiting’, waardoor duizenden bomen gespaard kunnen worden.
   
   
   
   
 • Een sociaal en gezond Amersfoort
  We blijven de wijkteams inzetten om mensen een menswaardig en zelfstandig bestaan te bieden. Meer samenwerking tussen instanties vinden we nodig. Het geld dat bestemd is voor jeugdzorg moet ook echt daaraan besteed worden. Dit moet niet gebruikt worden om financiële gaten bij de gemeente te dichten, zoals dat de afgelopen periode gebeurde. Via bijvoorbeeld de scholen wordt goede voorlichting gegeven over verslavingsziekten.
   

   
   
   
 • Oud worden in Amersfoort
  We gaan kennis en ervaring van ouderen beter benutten door hen actief op te zoeken. Ouderen hebben recht op goede thuiszorg en moeten zo lang mogelijk zelfstandig betaalbaar kunnen blijven wonen. Ook zetten we in op het actief verbinden van jong en oud(er).
   
   

   
   
   
 • Sporten en bewegen
  Om Amersfoort als sportstad op peil te houden investeren we in de sportverenigingen en maken we accommodaties beter toegankelijk voor mensen met een beperking. Meer sportvoorzieningen in de openbare ruimte van wijken stimuleert meer bewegen. Het Bosbad en zwembad Hoogland moeten vernieuwd worden.
   
   
   
   
   
 • Mobiliteit
  De aanbesteding Westelijke Ontsluiting moet gestopt worden: dit is geld- en natuurverspilling! We willen een integrale kijk op de openbare ruimte en verkeer is daar een onderdeel van. 30Km/uur is wat ons betreft de norm binnen de bebouwde kom en we willen meer ruimte in onze straten voor spelen, groen, ontmoeten en kwetsbare verkeersdeelnemers. Ook streven we naar meer ruimte voor fietsers en voetgangers.
   
   
   
   
   
 • Veiligheid
  Veiligheidsmaatregelen worden opgenomen in de wijkplannen en het maandelijks wijkberaad met de gemeente. Criminaliteit moet hard aangepakt worden met een lik-op-stukbeleid. In de wijken vinden we dat een veilige en schone leefomgeving extra aandacht verdienen.
   
   
   
   
   
   
 • Kunst en Cultuur
  We willen meer investeren in (werk-)ruimte voor kunst en cultuur. Initiatieven in de wijk verdienen ondersteuning en de koppeling met onderwijs is daarbij belangrijk. Het amfitheater Emiclaer kan in ere worden hersteld en de mogelijkheid voor een cultuurcentrum moet worden onderzocht.
   

   
   
   
   
 • Bestuurscultuur
  Hoe bedrijven we politiek en komen we samen met bewoners tot besluiten en een beter Amersfoort?  Dit is een vraag die we steeds stellen en willen we echt anders zien de komende jaren. Amersfoort2014 strijdt al jaren tegen de huidige gesloten bestuurscultuur. Deze cultuur heeft kenmerken als, geheimhouding, machtspolitiek, beslissen voor bewoners i.p.v. met bewoners, het achterhouden van informatie en de slechte beantwoording van vragen. Bewoners moeten vanaf het prille begin bij plannen betrokken worden. Meer dualisme en debat in de gemeenteraad is nodig.
   
   
   
   
 • Omgaan met uw belastinggeld

  Megalomane plannen, zoals een nieuw stadhuis voor voorlopig 108 miljoen euro, zijn de bijl aan de wortel van goed en verantwoord omgaan met het geld van de Amersfoorters. We willen geen lastenverzwaring voor onze inwoners, we streven naar betaalbare basisvoorzieningen. 

  Lees ook ons gehele verkiezingsprogramma

schrvragen
motie
verkiezingsprgr
departij
A2014 Logo 6393x1200
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png