• amersfoort-004.png
 • amersfoort-003.png
 • amersfoort-012.png
 • amersfoort-009.png
 • amersfoort-014.png
 • amersfoort-002.png
 • amersfoort-008.png
 • amersfoort-005.png
 • amersfoort-007.png
 • amersfoort-011.png
 • amersfoort-010.png
 • amersfoort-013.png
 • amersfoort-001.png
 • amersfoort-006.png
Welkom op de website van Amersfoort2014, dé lokale partij van Amersfoort.
Welkom op de website van Amersfoort2014, dé lokale partij van Amersfoort.

Externe inhuur personeel en extern onderzoek in het kader van verduurzaming en energietransitie

stadhuisAmersfoort2014 heeft gegevens uit onderzoek in bezit die erop wijzen dat er op dit moment opnieuw bij de gemeente Amersfoort erg veel externe  medewerkers worden aangesteld op het gebied van verduurzaming en energietransitie. Doordat meerdere wethouders deze thema’s in portefeuille hebben (Janssen, Stegeman, Buijtelaar, Kraanen, Tigelaar, Koser Kaya) en omdat er verschillende afdelingen van het ambtelijk apparaat bij betrokken zijn, is er geen enkel zicht op de het totaalbeeld van de inzet.
Om onze controlerende taak goed te kunnen uitoefenen als raadsfractie willen we inzicht krijgen op de inzet van het personeel bij verduurzaming en energietransitie.
 
Amersfoort2014 heeft de afgelopen jaren voortdurend, via algemene beschouwingen, schriftelijke vragen en discussies, laten weten dat de gemeente Amersfoort veel te veel personeel extern inhuurde. Dat kost niet alleen structureel veel meer geld (jaarlijks tussen de 2-3 miljoen euro meerkosten personeel), maar het betekent ook structureel verlies van deskundigheid bij het vertrek van de externen. Het college schrijft in antwoord op schriftelijke vragen van Amersfoort2014 (2019-134): ‘ wij kiezen ervoor mensen (tijdelijk) aan te nemen boven extern in te huren’.
 
Uit eigen recent onderzoek van Amersfoort2014 via o.a. LinkedIn blijkt dat er de laatste maanden veel (externe) personeelsleden worden ingehuurd dan wel gezocht worden voor de gemeente Amersfoort in het kader van verduurzaming en energietransitie. Voor alle duidelijkheid: hieronder verstaan we alle personeel (inclusief communicatie) dat wordt ingezet voor energietransitie, duurzaamheid, circulaire stad en klimaatadaptie. Uit ons onderzoek komen we tot 34 personen die nu al, parttime/fulltime en/of vast/extern voor verduurzaming en energietransitie worden ingezet bij de gemeente Amersfoort. Ook worden veel onderzoeksopdrachten op dit gebied extern uitgezet bij allerlei bedrijven.
 
Amersfoort2014 vindt het belangrijk dat de gemeenteraad overzicht heeft op de personeels- en onderzoekskosten op dit terrein. Door de verdeling van deze onderwerpen onder een aantal wethouders en binnen verschillende afdelingen van het ambtelijk apparaat, is het des te meer belangrijk om het integrale overzicht te behouden op het personeelsbeleid inzake energietransitie en verduurzaming.
 
Vandaar de onderstaande vragen van Amersfoort2014.

Vragen:
 1. Graag ontvangt Amersfoort2014 een actueel personeelsoverzicht (geanonimiseerd) van personeel dat ingezet wordt voor verduurzaming en energietransitie (energietransitie/duurzaamheid/circulaire stad/klimaatadaptie), inclusief communicatiemedewerkers, waarin het volgende is opgenomen:
  - Naam en omschrijving functie
  - Aantal fte’s
  - Extern ingehuurd of vast(tijdelijk) dienstverband
  - Aanstellingsperiode (bepaald/aantal jaar/onbepaald)
  - Uurtarief/schaal maximum bedrag
  - % meerkosten bij externe inhuur t.o.v. vast personeel
  - Verantwoordelijke wethouder per functie

 2. Graag ontvangt Amersfoort2014 een overzicht van nog uitstaande en komende vacatures voor personeel dat ingezet gaat worden voor energietransitie en verduurzaming (energietransitie/duurzaamheid/circulaire stad/klimaatadaptatie) inclusief communicatiemedewerkers, waarin het volgende is opgenomen:
  - Naam en omschrijving functie
  - Aantal fte’s
  - Extern ingehuurd of vast(tijdelijk) dienstverband
  - Aanstellingsperiode (bepaald/aantal jaar/onbepaald)
  - Uurtarief/schaal maximum bedrag
  - % meerkosten bij externe inhuur t.o.v. vast personeel
  - Verantwoordelijke wethouder per functie

 3. Graag ontvangt Amersfoort2014 een actueel overzicht van alle onderzoeken die zijn uitgezet bij externe bedrijven in het kader van verduurzaming en energietransitie (energietransitie/duurzaamheid/circulaire stad/klimaatadaptie), waarin zijn opgenomen:
  - Doel/omschrijving onderzoek
  - Bedrijf; Amersfoorts/regio/elders
  - Kosten onderzoek/ uurtarief
  - Termijn waarbinnen onderzoek moet zijn afgerond
  - Verantwoordelijke wethouder per onderzoek

 4. Per 1-1-2020 is de Wet Arbeid in Balans (WAB) in werking getreden. Hoe verhoudt deze wet zich tot de vacatures die in vraag 1 en 2 zijn vervuld dan nog wel vervuld moeten worden door externe medewerkers? Wat gebeurt er met de huidige en de toekomstige  extern ingehuurde medewerkers die voor drie jaar of meer zijn ingehuurd (zie de zgn. ketenregeling)?
 
Ben Stoelinga
menno fousertsieta koet minismaaike varwijkthomas van der eerdenjan gerritsjanschris bruijnes
menno fousertsieta koet minismaaike varwijkthomas van der eerdenjan gerritsjanschris bruijnes

Amersfoort2014 zet zich sinds 2014 in voor een betere gemeente Amersfoort. Een gemeente waarin meer naar de inwoners wordt geluisterd. Een gemeente waarin meer logische samenhang zit in de plannen en waar weloverwogen met gemeenschapsgeld wordt omgegaan.

Amersfoort2014 wil een overheid die zich dienstbaar opstelt. Politiek die werkt voor de inwoners, de wijken, de stad en de dorpen. Met meer ruimte voor openheid, openbaarheid en vroegtijdige inspraak. Het gesprek voeren over wat we willen met Amersfoort maar ook steeds aandacht houden voor hoe we dat samen gaan bereiken.

 • Jeugd en Onderwijs op 1!
  We willen met de jeugd bouwen aan de toekomst van onze gemeente. Daarom willen we onder andere werken aan een gezond schoolklimaat, wijkgerichte jeugdzorg, aanpak van de jeugdwerkloosheid, investering in MBO en HBO en jongerenhuisvesting. We gaan de jeugd uitnodigen om (vaker) mee te denken over de opgaven van de gemeente onder andere via jongerenradenWe nemen de jeugd en ouderen als uitgangspunt bij het inrichten van onze straten en buurten.
   
   
   
   
 • Betaalbaar wonen
  Iedereen in Amersfoort heeft recht op een betaalbare woning. Het opkopen van sociale huurwoningen door investeerders moet stoppen. Elke wijk heeft straks een wijkwoonplan met inbreng van bewoners met meer woningen voor starters en ouderen. Bouwen en renoveren doen we zo duurzaam mogelijk.
   

   
   
   
   
 • Zorgvuldig omgaan met ruimte
  Ontwikkeling van ruimte in de stad moet niet bestaan uit ‘postzegelprojecten’, maar breed worden opgepakt met oog voor de leefbaarheid. De ontwikkelingen langs ‘Eem en Spoor’, de Stadsring en de Nieuwe Poort moeten in betere samenhang gebeuren met intensieve inbreng van bestaande bewoners. Bovenduist is de laatste grote stadsuitbreiding en we zijn tegen woningbouw in Hoogland-West. Hoogbouw (meer dan zes verdiepingen) enkel als het past en er draagvlak is bij bewoners.
   
   
   
   
 • Duurzaamheid

  We vinden dat verduurzamen zowel moet gaan over vandaag als over morgen. We werken met urgentie aan meer groen, biodiversiteit, gezondere lucht voor Amersfoorters, beweegvriendelijkere openbare ruimte, meer ruimte voor mensen en aandacht voor een toekomstbestendige balans tussen mens en natuur.

  We willen ons initiatief het “Deelakkoord Duurzaamheid” voortzetten. Verbranden van houtige biomassa gaan we tegen en we gaan op zoek naar betere oplossingen, zoals geothermie. We zetten in op meer aandacht voor woningverbetering. Dit bestrijdt ook direct de energiearmoede. Zonnepanelen zien we op de daken en niet in natuur of het groene landschap. We staan kritisch ten opzichte van het plaatsen van grote windmolens in onze dichtbevolkte gemeente. Duurzame en actieve mobiliteit vinden we belangrijk vanuit duurzaamheids,- en gezondheidsperspectief en is onderdeel van de wijkplannen.

  Lees ook ons gehele verkiezingsprogramma

 • Groen
  We willen een toename in groen en biodiversiteit en daarom extra budget vrijmaken. Bewoners doen zelf actief mee aan de groene inrichting van hun straten, wijken en parken. We denken dan met name aan stadspark Randenbroek, Over de Laak, park Schothorst (niet bouwen!) maar ook aan versteende plekken in de stad en ruimte voor experiment op straatniveau. We willen vanzelfsprekend stoppen met het hoofdpijndossier ‘de Westelijke Ontsluiting’, waardoor duizenden bomen gespaard kunnen worden.
   
   
   
   
 • Een sociaal en gezond Amersfoort
  We blijven de wijkteams inzetten om mensen een menswaardig en zelfstandig bestaan te bieden. Meer samenwerking tussen instanties vinden we nodig. Het geld dat bestemd is voor jeugdzorg moet ook echt daaraan besteed worden. Dit moet niet gebruikt worden om financiële gaten bij de gemeente te dichten, zoals dat de afgelopen periode gebeurde. Via bijvoorbeeld de scholen wordt goede voorlichting gegeven over verslavingsziekten.
   

   
   
   
 • Oud worden in Amersfoort
  We gaan kennis en ervaring van ouderen beter benutten door hen actief op te zoeken. Ouderen hebben recht op goede thuiszorg en moeten zo lang mogelijk zelfstandig betaalbaar kunnen blijven wonen. Ook zetten we in op het actief verbinden van jong en oud(er).
   
   

   
   
   
 • Sporten en bewegen
  Om Amersfoort als sportstad op peil te houden investeren we in de sportverenigingen en maken we accommodaties beter toegankelijk voor mensen met een beperking. Meer sportvoorzieningen in de openbare ruimte van wijken stimuleert meer bewegen. Het Bosbad en zwembad Hoogland moeten vernieuwd worden.
   
   
   
   
   
 • Mobiliteit
  De aanbesteding Westelijke Ontsluiting moet gestopt worden: dit is geld- en natuurverspilling! We willen een integrale kijk op de openbare ruimte en verkeer is daar een onderdeel van. 30Km/uur is wat ons betreft de norm binnen de bebouwde kom en we willen meer ruimte in onze straten voor spelen, groen, ontmoeten en kwetsbare verkeersdeelnemers. Ook streven we naar meer ruimte voor fietsers en voetgangers.
   
   
   
   
   
 • Veiligheid
  Veiligheidsmaatregelen worden opgenomen in de wijkplannen en het maandelijks wijkberaad met de gemeente. Criminaliteit moet hard aangepakt worden met een lik-op-stukbeleid. In de wijken vinden we dat een veilige en schone leefomgeving extra aandacht verdienen.
   
   
   
   
   
   
 • Kunst en Cultuur
  We willen meer investeren in (werk-)ruimte voor kunst en cultuur. Initiatieven in de wijk verdienen ondersteuning en de koppeling met onderwijs is daarbij belangrijk. Het amfitheater Emiclaer kan in ere worden hersteld en de mogelijkheid voor een cultuurcentrum moet worden onderzocht.
   

   
   
   
   
 • Bestuurscultuur
  Hoe bedrijven we politiek en komen we samen met bewoners tot besluiten en een beter Amersfoort?  Dit is een vraag die we steeds stellen en willen we echt anders zien de komende jaren. Amersfoort2014 strijdt al jaren tegen de huidige gesloten bestuurscultuur. Deze cultuur heeft kenmerken als, geheimhouding, machtspolitiek, beslissen voor bewoners i.p.v. met bewoners, het achterhouden van informatie en de slechte beantwoording van vragen. Bewoners moeten vanaf het prille begin bij plannen betrokken worden. Meer dualisme en debat in de gemeenteraad is nodig.
   
   
   
   
 • Omgaan met uw belastinggeld

  Megalomane plannen, zoals een nieuw stadhuis voor voorlopig 108 miljoen euro, zijn de bijl aan de wortel van goed en verantwoord omgaan met het geld van de Amersfoorters. We willen geen lastenverzwaring voor onze inwoners, we streven naar betaalbare basisvoorzieningen. 

  Lees ook ons gehele verkiezingsprogramma

schrvragen
motie
verkiezingsprgr
departij
A2014 Logo 6393x1200
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png