• amersfoort-001.png
 • amersfoort-013.png
 • amersfoort-012.png
 • amersfoort-006.png
 • amersfoort-014.png
 • amersfoort-007.png
 • amersfoort-005.png
 • amersfoort-009.png
 • amersfoort-010.png
 • amersfoort-003.png
 • amersfoort-008.png
 • amersfoort-002.png
 • amersfoort-004.png
 • amersfoort-011.png
Welkom op de website van Amersfoort2014, dé lokale partij van Amersfoort.
Welkom op de website van Amersfoort2014, dé lokale partij van Amersfoort.

Exploitatie en programmatafel Amerena

Amarena
Amersfoort2014 vindt het belangrijk om eerst te vermelden dat we erg veel respect hebben voor al die vrijwilligers die zich inzetten om van de Amerena een succes te maken!

Op 19 november 2019 heeft het college, na lang aandringen van Amersfoort2014, via een RIB verslag gedaan van de stand van zaken rondom de exploitatie van Amerena en de aansturing van de programmatafel (invoering sportkaart).


De belangrijkste conclusies in deze RIB zijn:
 1. Amerena bruist: goede bezoekersaantallen en een goede bezetting van zwemwater, sporthal en multifunctionele ruimtes;
 2. Een onvoorziene extra structurele exploitatielast van minimaal €65.138 per jaar die waarschijnlijk nog op zal lopen als gevolg van hogere kosten beveiliging, energie en schoonmaak;
 3. De invoering van de sportkaart is niet gerealiseerd en de programmatafel functioneert niet;
 4. Het organisatieadviesbureau KokxDeVoogd wordt ingehuurd om het samenwerkingsproces van de betrokken Amerenapartijen te begeleiden.
 
Over de punten 2 en 3 heeft Amersfoort2014 de afgelopen maanden een aantal keren schriftelijke vragen gesteld en daarbij ook zorgen geuit over de financiële haalbaarheid van de exploitatiebegroting en het niet of onvoldoende functioneren van de programmatafel (waardoor de sportkaart nog niet is ingevoerd). Tot 29 oktober 2019  heeft de wethouder geen enkel signaal afgegeven van een dreigende oplopende jaarlijkse exploitatielast en het niet of onvoldoende functioneren van de programmatafel. Sterker nog: de wethouder kwalificeert, zowel in de media als in de antwoorden op schriftelijke vragen 2019-100,  de meerjarenberekeningen van Amersfoort2014 over de oplopende exploitatielast van Amerena  als ‘hoogst speculatief’! De wethouder schrijft op 29 oktober 2019 aan de gemeenteraad  (antwoord op schriftelijke vragen Amersfoort2014: 2019-100): ‘we volgen de exploitatie binnen de Amerena nauwgezet en we hebben geen reden om aan te nemen dat de financiële haalbaarheid van de horeca en de sportkaartactiviteiten in Amerena de komende jaren onder druk staat’!  Slechts drie weken later (!), op 19 november 2019, volgt RIB 2019-099 met de conclusies zoals hierboven zijn vermeld, die volledig in tegenspraak zijn met wat er vóór en op 29 oktober aan de gemeenteraad is medegedeeld!

Amersfoort2014 heeft begin januari 2020 overleg gehad met de wethouder van sport over de invulling van een Ronde n.a.v. RIB 2019-099. De vraag daarbij was op welk moment het externe organisatieadviesbureau KokxDeVoogd het onderzoek en de begeleiding zou hebben afgerond naar de samenwerking en het exploitatiemodel binnen de Amerena. Naar nu blijkt zal de afronding van dat gehele begeleidingstraject met oplossingsrichtingen én implementatie pas voor de zomer 2020 worden afgerond.

Om met de gemeenteraad een zinvolle discussie te voeren over de exploitatie en de samenwerking binnen de Amerena, lijkt het de fractie van Amersfoort2014 dan ook verstandig om na fase 1/2 (evaluatie en mogelijke oplossingsrichtingen) en vóór de besluitvorming daarover met elkaar in gesprek te gaan in een Ronde. Amersfoort2014 zal daartoe t.z.t. het initiatief nemen.
Ter voorbereiding van deze Ronde over Amerena stelt Amersfoort2014 alvast de onderstaande vragen aan het college over de RIB.

Vragen:
 
 1. Hoeveel is er aan de SRO betaald voor de exploitatie van de Amerena in 2018 en 2019? Graag onderverdelen in verschillende posten (horeca-zwembad-onderhoud enz.)
 2. Hoeveel andere projectsubsidie heeft de SRO in 2018 en 2019 van de gemeente Amersfoort ontvangen voor afzonderlijke sport- en gezondheidsprojecten in en rond de Amerena.?

  Op de website van ‘Duurzaam Gebouwd’ staat een interview van 20-12-2018 met de directeur van adviesbureau ABCNOVA. Hij zegt daarin dat hij zeven jaar succesvol bezig is geweest voor de gemeente Amersfoort om partijen die betrokken waren bij de bouw en de ontwikkeling van Amerena rond de tafel te krijgen. Het ging daarbij, volgens het interview,  om de structuur, de samenwerking, de horecaexploitatie en de businesscase.

 3. Wat zijn de totaalkosten geweest van de advisering van ABCNOVA in de afgelopen zeven jaren?

  Uit RIB 2019-099 blijkt helaas dat de samenwerking, ondanks de zevenjarige begeleiding  door ABCNOVA, tussen de verschillende partijen in de Amerena ‘kwetsbaar is, het mandaat onduidelijk is, de aansturing te complex en ingewikkeld is en dat de onderlinge belangen niet in elkaars verlengde liggen’.

 4. Wat is op dit moment het oordeel van het college over de resultaten, met name op het gebied van de beoogde samenwerking van de verschillende partijen, en de rol van ABCNOVA daarbij?
 5. Waarom en wanneer is de samenwerking met adviesbureau ABCNOVA beëindigd?

  In RIB 2019-099 schrijft de wethouder: ‘Samen met de betrokken partijen en een (nieuw) extern organisatie adviesbureau (KokxDeVoogd) werken we daarom de komende tijd een governance-en besturingsmodel uit waarin we de (nieuwe) afspraken vastleggen’ Ook wordt in de RIB door het college vermeld: ‘we laten de nieuwe definitieve exploitatiebegroting van de SRO, die mogelijk hoger zal zijn dan het huidige exploitatiesaldo, extern toetsen’.

 6. Wat zijn de kosten van de begeleidingsopdracht van het organisatieadviesbureau KokxDeVoogd?
 7. Welke extern bureau gaat de definitieve exploitatiebegroting van de SRO beoordelen ?
 8. Wat zijn daarvan de geschatte kosten?

  De begeleiding van bureau KokxDeVoogd kent 3 fases. Fase 1 is verkenning en zoeken naar mogelijke oplossingsrichtingen. Fase 2 is begeleiding besluitvorming en fase 3 is organiseren en implementeren.

 9. Op welke moment wordt de gemeenteraad voor de besluitvorming (fase1/2) geïnformeerd over de evaluatie en eventuele oplossingsrichtingen en de mogelijke financiële gevolgen?

  In RIB 2019-099 staat vermeld dat er een correctie is doorgevoerd op de exploitatie van dubbel opgenomen huuropbrengsten onderwijs binnen de oorspronkelijke raming. Deze correctie beslaat het grootste deel van de hogere structurele exploitatielast.

 10. Hoe kan het gebeuren dat deze fout in de raming pas na enkele jaren is opgemerkt?
 11. Wat is de oorzaak van deze opmerkelijke ramingsfout?
 12. Wie is verantwoordelijk voor deze fout in de raming?
 13. Hoe is het verschil van deze correctie van 2019 (- €86.000) te verklaren met het structurele bedrag vanaf 2020 (- €52.000) ?

  De portefeuillehouder sport heeft de afgelopen periode zelf een evaluatie gehouden door het voeren  van afzonderlijke gesprekken met alle leden van de programmatafel: SRO, De Geeresteingroep, De Stichting Amerena en De Stichting Horeca. De ASF en de gemeente waren daarbij als toehoorder aanwezig (zie RIB 2019-099).

 14. Graag ontvangt Amerfoort2014 inzage in de schriftelijke verslagen van deze evaluatiegesprekken. Is het College daartoe bereid? Zo nee, waarom niet?
 15. Waarom is er niet geëvalueerd met de ASF en afdeling sport van de gemeente, omdat de ASF en de gemeentelijk afdeling sport intensief betrokken zijn geweest bij de voorbereidingen van de exploitatie en het samenwerkingsmodel?

  Tot 29 oktober 2019  heeft de wethouder geen enkel signaal afgegeven van een  dreigende oplopende jaarlijkse exploitatielast en het niet of onvoldoende functioneren van de programmatafel. Sterker nog: de wethouder kwalificeert, zowel in de media als in de antwoorden  op de schriftelijke vragen 2019-100,  de berekening van Amersfoort2014 over de oplopende exploitatielast van Amerena  als ‘hoogst speculatief’! De wethouder schrijft op 29 oktober 2019 aan de gemeenteraad (schriftelijke vragen Amersfoort2014: 2019-100): ‘we volgen de exploitatie binnen de Amerena nauwgezet en we hebben geen reden om aan te nemen dat de financiële haalbaarheid van de horeca en de sportkaartactiviteiten in Amerena de komende jaren onder druk staat’! 

 16. Naar nu blijkt is er toch een  oplopend structureel exploitatietekort van minimaal €65.138. Hoe zijn die positieve uitspraken en het nauwgezet volgen van de exploitatie door de wethouder over de exploitatie van de Amerena tot eind oktober 2019 te rijmen met het (al in 2018 door Amersfoort2014 voorziene) structurele oplopende exploitatietekort in de RIB van 19 november 2019?

  Op 19 november 2019 had de Stichting Amerena nog steeds niet (ook niet na een eerste aanmaning van de gemeente) de subsidie van €27.500 over 2018 volledig verantwoord.

 17. Zijn de verantwoording van de subsidie en de toelichting daarop inmiddels door de stichting Amerena ingeleverd? Zo nee, waarom niet en welke maatregelen neemt het college tegen deze ontoelaatbare handelwijze ? Zo ja, wanneer kan de gemeenteraad deze verantwoording en toelichting inzien?
 
 
Ben Stoelinga
menno fousertsieta koet minismaaike varwijkthomas van der eerdenjan gerritsjanschris bruijnes
menno fousertsieta koet minismaaike varwijkthomas van der eerdenjan gerritsjanschris bruijnes

Amersfoort2014 zet zich sinds 2014 in voor een betere gemeente Amersfoort. Een gemeente waarin meer naar de inwoners wordt geluisterd. Een gemeente waarin meer logische samenhang zit in de plannen en waar weloverwogen met gemeenschapsgeld wordt omgegaan.

Amersfoort2014 wil een overheid die zich dienstbaar opstelt. Politiek die werkt voor de inwoners, de wijken, de stad en de dorpen. Met meer ruimte voor openheid, openbaarheid en vroegtijdige inspraak. Het gesprek voeren over wat we willen met Amersfoort maar ook steeds aandacht houden voor hoe we dat samen gaan bereiken.

 • Jeugd en Onderwijs op 1!
  We willen met de jeugd bouwen aan de toekomst van onze gemeente. Daarom willen we onder andere werken aan een gezond schoolklimaat, wijkgerichte jeugdzorg, aanpak van de jeugdwerkloosheid, investering in MBO en HBO en jongerenhuisvesting. We gaan de jeugd uitnodigen om (vaker) mee te denken over de opgaven van de gemeente onder andere via jongerenradenWe nemen de jeugd en ouderen als uitgangspunt bij het inrichten van onze straten en buurten.
   
   
   
   
 • Betaalbaar wonen
  Iedereen in Amersfoort heeft recht op een betaalbare woning. Het opkopen van sociale huurwoningen door investeerders moet stoppen. Elke wijk heeft straks een wijkwoonplan met inbreng van bewoners met meer woningen voor starters en ouderen. Bouwen en renoveren doen we zo duurzaam mogelijk.
   

   
   
   
   
 • Zorgvuldig omgaan met ruimte
  Ontwikkeling van ruimte in de stad moet niet bestaan uit ‘postzegelprojecten’, maar breed worden opgepakt met oog voor de leefbaarheid. De ontwikkelingen langs ‘Eem en Spoor’, de Stadsring en de Nieuwe Poort moeten in betere samenhang gebeuren met intensieve inbreng van bestaande bewoners. Bovenduist is de laatste grote stadsuitbreiding en we zijn tegen woningbouw in Hoogland-West. Hoogbouw (meer dan zes verdiepingen) enkel als het past en er draagvlak is bij bewoners.
   
   
   
   
 • Duurzaamheid

  We vinden dat verduurzamen zowel moet gaan over vandaag als over morgen. We werken met urgentie aan meer groen, biodiversiteit, gezondere lucht voor Amersfoorters, beweegvriendelijkere openbare ruimte, meer ruimte voor mensen en aandacht voor een toekomstbestendige balans tussen mens en natuur.

  We willen ons initiatief het “Deelakkoord Duurzaamheid” voortzetten. Verbranden van houtige biomassa gaan we tegen en we gaan op zoek naar betere oplossingen, zoals geothermie. We zetten in op meer aandacht voor woningverbetering. Dit bestrijdt ook direct de energiearmoede. Zonnepanelen zien we op de daken en niet in natuur of het groene landschap. We staan kritisch ten opzichte van het plaatsen van grote windmolens in onze dichtbevolkte gemeente. Duurzame en actieve mobiliteit vinden we belangrijk vanuit duurzaamheids,- en gezondheidsperspectief en is onderdeel van de wijkplannen.

  Lees ook ons gehele verkiezingsprogramma

 • Groen
  We willen een toename in groen en biodiversiteit en daarom extra budget vrijmaken. Bewoners doen zelf actief mee aan de groene inrichting van hun straten, wijken en parken. We denken dan met name aan stadspark Randenbroek, Over de Laak, park Schothorst (niet bouwen!) maar ook aan versteende plekken in de stad en ruimte voor experiment op straatniveau. We willen vanzelfsprekend stoppen met het hoofdpijndossier ‘de Westelijke Ontsluiting’, waardoor duizenden bomen gespaard kunnen worden.
   
   
   
   
 • Een sociaal en gezond Amersfoort
  We blijven de wijkteams inzetten om mensen een menswaardig en zelfstandig bestaan te bieden. Meer samenwerking tussen instanties vinden we nodig. Het geld dat bestemd is voor jeugdzorg moet ook echt daaraan besteed worden. Dit moet niet gebruikt worden om financiële gaten bij de gemeente te dichten, zoals dat de afgelopen periode gebeurde. Via bijvoorbeeld de scholen wordt goede voorlichting gegeven over verslavingsziekten.
   

   
   
   
 • Oud worden in Amersfoort
  We gaan kennis en ervaring van ouderen beter benutten door hen actief op te zoeken. Ouderen hebben recht op goede thuiszorg en moeten zo lang mogelijk zelfstandig betaalbaar kunnen blijven wonen. Ook zetten we in op het actief verbinden van jong en oud(er).
   
   

   
   
   
 • Sporten en bewegen
  Om Amersfoort als sportstad op peil te houden investeren we in de sportverenigingen en maken we accommodaties beter toegankelijk voor mensen met een beperking. Meer sportvoorzieningen in de openbare ruimte van wijken stimuleert meer bewegen. Het Bosbad en zwembad Hoogland moeten vernieuwd worden.
   
   
   
   
   
 • Mobiliteit
  De aanbesteding Westelijke Ontsluiting moet gestopt worden: dit is geld- en natuurverspilling! We willen een integrale kijk op de openbare ruimte en verkeer is daar een onderdeel van. 30Km/uur is wat ons betreft de norm binnen de bebouwde kom en we willen meer ruimte in onze straten voor spelen, groen, ontmoeten en kwetsbare verkeersdeelnemers. Ook streven we naar meer ruimte voor fietsers en voetgangers.
   
   
   
   
   
 • Veiligheid
  Veiligheidsmaatregelen worden opgenomen in de wijkplannen en het maandelijks wijkberaad met de gemeente. Criminaliteit moet hard aangepakt worden met een lik-op-stukbeleid. In de wijken vinden we dat een veilige en schone leefomgeving extra aandacht verdienen.
   
   
   
   
   
   
 • Kunst en Cultuur
  We willen meer investeren in (werk-)ruimte voor kunst en cultuur. Initiatieven in de wijk verdienen ondersteuning en de koppeling met onderwijs is daarbij belangrijk. Het amfitheater Emiclaer kan in ere worden hersteld en de mogelijkheid voor een cultuurcentrum moet worden onderzocht.
   

   
   
   
   
 • Bestuurscultuur
  Hoe bedrijven we politiek en komen we samen met bewoners tot besluiten en een beter Amersfoort?  Dit is een vraag die we steeds stellen en willen we echt anders zien de komende jaren. Amersfoort2014 strijdt al jaren tegen de huidige gesloten bestuurscultuur. Deze cultuur heeft kenmerken als, geheimhouding, machtspolitiek, beslissen voor bewoners i.p.v. met bewoners, het achterhouden van informatie en de slechte beantwoording van vragen. Bewoners moeten vanaf het prille begin bij plannen betrokken worden. Meer dualisme en debat in de gemeenteraad is nodig.
   
   
   
   
 • Omgaan met uw belastinggeld

  Megalomane plannen, zoals een nieuw stadhuis voor voorlopig 108 miljoen euro, zijn de bijl aan de wortel van goed en verantwoord omgaan met het geld van de Amersfoorters. We willen geen lastenverzwaring voor onze inwoners, we streven naar betaalbare basisvoorzieningen. 

  Lees ook ons gehele verkiezingsprogramma

schrvragen
motie
verkiezingsprgr
departij
A2014 Logo 6393x1200
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png