• amersfoort-002.png
 • amersfoort-014.png
 • amersfoort-007.png
 • amersfoort-013.png
 • amersfoort-008.png
 • amersfoort-012.png
 • amersfoort-003.png
 • amersfoort-005.png
 • amersfoort-011.png
 • amersfoort-010.png
 • amersfoort-004.png
 • amersfoort-009.png
 • amersfoort-001.png
 • amersfoort-006.png
Welkom op de website van Amersfoort2014, dé lokale partij van Amersfoort.
Welkom op de website van Amersfoort2014, dé lokale partij van Amersfoort.
Nijkerkerstraat Oost & West vs inwonersparticipatie

Nijkerkerstraat Oost & West vs inwonersparticipatie

Het college heeft op 20 december 2022 het verzoek aan de gemeenteraad gedaan om de besluitvorming over het ontwikkelkader Nijkerkerstraat Oost & West van de agenda te halen. Terecht wat ons als Amersfoort2014 betreft! Maar, zijn de problemen daar nu mee opgelost? Helaas niet. Ons raadslid Thomas van der Eerden had graag tijdens de betreffende raadsvergadering van 20 december 2022 van de mogelijkheid gebruik gemaakt om het college (procesmatige) tips mee te geven voor het vervolg. Deze gelegenheid werd hem door de voorzitter, de burgemeester, ontnomen.

Amersfoort2014 betreurt het sowieso dat inwoners steeds minder vertrouwen hebben in de overheid. Zo ook in de gemeente. De gemeente is er immers voor de inwoners en niet andersom. Het helpt dan niet om er een ‘krakkemikkige’ inwonersparticipatie op na te laten. Thomas van der Eerden vertelt: “Zo’n 4 jaar geleden, december 2018, heb ik als inwoner gebruik gemaakt van mijn spreekrecht. Ik heb toen namens een groep inwoners ons ongenoegen geuit over hoe invulling was gegeven aan inwonersparticipatie. Die was bedroevend!”

We kunnen dus niet anders dan zien dat de inwonersparticipatie in al die tijd weinig is veranderd. En dat vinden wij jammer. Er zijn veel brieven ontvangen van inwoners aan of dichtbij de Nijkerkerstraat. Er is weinig vertrouwen in de inwonersparticipatie. Op 7 december jl. was er een participatieavond. Inwoners die erbij waren, kregen maar 4 dagen de tijd om op de gegeven presentatie en toelichting schriftelijk te reageren. De informatie was nog onvolledig ook. Het verslag van de participatieavond kregen de raadsleden pas vlak voor de raadsvergadering van 20 december jl..

Het is niet de eerste keer dat inwonerparticipatie het onderspit delft en bijna weggemoffeld wordt. Denk bijvoorbeeld aan de Kelvinstraat-Bosweg-Rémaumurstraat eerder dit jaar… Voor een college die uitgaat van de kracht van de samenleving en met inwoners wil samenwerken, aldus het coalitieakkoord, hadden we toch iets meer verwacht.

Aanloop naar het besluit
Op 6 december 2022 zijn de raadsleden in een ronde geïnformeerd en werd, onder tijdsdruk, gevraagd om een voorgenomen besluit te steunen. Thomas: “Achteraf bezien zijn we slechts beperkt geïnformeerd, nu blijkt dat op 22 november 2022 een brief is gestuurd met daarin het haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd door Omnia. Hierin stonden 4 opties uitgewerkt. De inwoners van de Nijkerkerstraat kregen er tijdens de participatie avond op 7 december jl. maar 1 te zien! Waarom maar 1? Waarom niet alle 4?. Uit de brieven ontvangen van bewoners moeten we opmaken dat de participatie avond wat bewoners betreft bepaald geen succes was.”

Raadsvergadering van 20 december 2022
In de voorbereiding op de raadsvergadering stoeide Thomas met de vraag of en hoe hij hier nu weer functioneel boos over moet worden, terwijl we allemaal weten dat boos worden niet helpt. Want, waarom worden inwoners niet op de juiste wijze én tijdig betrokken? Waarom krijgen raadsleden niet tijdig de volledige informatie van de twee verantwoordelijke wethouders? Thomas: “Toen ik mij dit afvroeg, hoorde ik op de achtergrond Ed Sheeran en Taylor Swift, The Joker & The Queen. Dat is natuurlijk een satirische vergelijking, maar wel eentje die uiting geeft aan de frustratie en boosheid zoals ook inwoners en raadsleden zich behandeld voelen: worden we met een foute grap in de maling genomen door de gemeente die vanuit de hoogte haar burgers informeert wat al dan niet het beste is?”

Het agendapunt werd van de agenda gehaald. Nogmaals, zeer terecht. Thomas van der Eerden staat, net zoals de rest van Amersfoort2014, volledig achter wat ook in het coalitieakkoord is genoemd, namelijk het samenwerken vanuit een open houding en vertrouwen in elkaar. Hoort daar ook niet bij om als college open te staan voor procesmatige beschouwingen/tips? Thomas van der Eerden vindt van wel, maar kreeg daartoe niet de mogelijkheid van de voorzitter. “Je probeert je in een raadsvergadering te uiten en vervolgens word je door de voorzitter afgekapt. Het was immers toch echt niet de bedoeling om hierover een inhoudelijk punt te maken. Ik vat dat op als ‘we halen het van de agenda en zwijgen er verder over’.” aldus Thomas. Hij vervolgt: “Door erover te zwijgen ontneem je jezelf de kans om te verbeteren. Sterker nog: je loopt de kans dat het alleen maar erger wordt!”

Rol van de gemeenteraad
Het is de rol van de gemeenteraad om het gevoerde beleid te controleren. Het college zou toch als eerste toezicht moeten houden op de uitvoering van het beleid? Zij geven immers invulling aan de door de gemeenteraad gestelde kaders van het beleid. Zo had dit voorstel nooit zo aan inwoners en de gemeenteraad gepresenteerd mogen worden. Thomas: “Het is mijn inziens de verantwoordelijkheid van het college om hier vroegtijdig toezicht op te houden en in te grijpen waar nodig. Juist vanuit die openheid en samenwerking die het college beoogt.”

Vervolg
Wij rekenen erop dat in een aanstaande commissievergadering een breed gedragen plan voor de Nijkerkerstraat Oost & West gepresenteerd zal worden. Hier zal dan duidelijk in naar voren moeten komen hoe de inbreng van inwoners is meegenomen, waarbij de inwoners zich ook daadwerkelijk herkennen. Zo voorkomen we situaties waarin inwonersparticipatie enkel en alleen een vinkje op een to-do-lijstje is.

Afsluitend vertelt Thomas: “Ik hoop dus dat deze situatie en satirische vergelijking de wethouders doet realiseren dat DIT echt beter moet: betere inwonersparticipatie en betere informatieverstrekking naar de gemeenteraad!”

We blijven deze zaak op de voet volgen. Als u ideeën of zorgen hebt, kunt u die met ons delen.

Gemiste kans vinden wij!

 

menno fousertsieta koet minismaaike varwijkthomas van der eerdenjan gerritsjanschris bruijnes
menno fousertsieta koet minismaaike varwijkthomas van der eerdenjan gerritsjanschris bruijnes

Amersfoort2014 zet zich sinds 2014 in voor een betere gemeente Amersfoort. Een gemeente waarin meer naar de inwoners wordt geluisterd. Een gemeente waarin meer logische samenhang zit in de plannen en waar weloverwogen met gemeenschapsgeld wordt omgegaan.

Amersfoort2014 wil een overheid die zich dienstbaar opstelt. Politiek die werkt voor de inwoners, de wijken, de stad en de dorpen. Met meer ruimte voor openheid, openbaarheid en vroegtijdige inspraak. Het gesprek voeren over wat we willen met Amersfoort maar ook steeds aandacht houden voor hoe we dat samen gaan bereiken.

 • Jeugd en Onderwijs op 1!
  We willen met de jeugd bouwen aan de toekomst van onze gemeente. Daarom willen we onder andere werken aan een gezond schoolklimaat, wijkgerichte jeugdzorg, aanpak van de jeugdwerkloosheid, investering in MBO en HBO en jongerenhuisvesting. We gaan de jeugd uitnodigen om (vaker) mee te denken over de opgaven van de gemeente onder andere via jongerenradenWe nemen de jeugd en ouderen als uitgangspunt bij het inrichten van onze straten en buurten.
   
   
   
   
 • Betaalbaar wonen
  Iedereen in Amersfoort heeft recht op een betaalbare woning. Het opkopen van sociale huurwoningen door investeerders moet stoppen. Elke wijk heeft straks een wijkwoonplan met inbreng van bewoners met meer woningen voor starters en ouderen. Bouwen en renoveren doen we zo duurzaam mogelijk.
   

   
   
   
   
 • Zorgvuldig omgaan met ruimte
  Ontwikkeling van ruimte in de stad moet niet bestaan uit ‘postzegelprojecten’, maar breed worden opgepakt met oog voor de leefbaarheid. De ontwikkelingen langs ‘Eem en Spoor’, de Stadsring en de Nieuwe Poort moeten in betere samenhang gebeuren met intensieve inbreng van bestaande bewoners. Bovenduist is de laatste grote stadsuitbreiding en we zijn tegen woningbouw in Hoogland-West. Hoogbouw (meer dan zes verdiepingen) enkel als het past en er draagvlak is bij bewoners.
   
   
   
   
 • Duurzaamheid

  We vinden dat verduurzamen zowel moet gaan over vandaag als over morgen. We werken met urgentie aan meer groen, biodiversiteit, gezondere lucht voor Amersfoorters, beweegvriendelijkere openbare ruimte, meer ruimte voor mensen en aandacht voor een toekomstbestendige balans tussen mens en natuur.

  We willen ons initiatief het “Deelakkoord Duurzaamheid” voortzetten. Verbranden van houtige biomassa gaan we tegen en we gaan op zoek naar betere oplossingen, zoals geothermie. We zetten in op meer aandacht voor woningverbetering. Dit bestrijdt ook direct de energiearmoede. Zonnepanelen zien we op de daken en niet in natuur of het groene landschap. We staan kritisch ten opzichte van het plaatsen van grote windmolens in onze dichtbevolkte gemeente. Duurzame en actieve mobiliteit vinden we belangrijk vanuit duurzaamheids,- en gezondheidsperspectief en is onderdeel van de wijkplannen.

  Lees ook ons gehele verkiezingsprogramma

 • Groen
  We willen een toename in groen en biodiversiteit en daarom extra budget vrijmaken. Bewoners doen zelf actief mee aan de groene inrichting van hun straten, wijken en parken. We denken dan met name aan stadspark Randenbroek, Over de Laak, park Schothorst (niet bouwen!) maar ook aan versteende plekken in de stad en ruimte voor experiment op straatniveau. We willen vanzelfsprekend stoppen met het hoofdpijndossier ‘de Westelijke Ontsluiting’, waardoor duizenden bomen gespaard kunnen worden.
   
   
   
   
 • Een sociaal en gezond Amersfoort
  We blijven de wijkteams inzetten om mensen een menswaardig en zelfstandig bestaan te bieden. Meer samenwerking tussen instanties vinden we nodig. Het geld dat bestemd is voor jeugdzorg moet ook echt daaraan besteed worden. Dit moet niet gebruikt worden om financiële gaten bij de gemeente te dichten, zoals dat de afgelopen periode gebeurde. Via bijvoorbeeld de scholen wordt goede voorlichting gegeven over verslavingsziekten.
   

   
   
   
 • Oud worden in Amersfoort
  We gaan kennis en ervaring van ouderen beter benutten door hen actief op te zoeken. Ouderen hebben recht op goede thuiszorg en moeten zo lang mogelijk zelfstandig betaalbaar kunnen blijven wonen. Ook zetten we in op het actief verbinden van jong en oud(er).
   
   

   
   
   
 • Sporten en bewegen
  Om Amersfoort als sportstad op peil te houden investeren we in de sportverenigingen en maken we accommodaties beter toegankelijk voor mensen met een beperking. Meer sportvoorzieningen in de openbare ruimte van wijken stimuleert meer bewegen. Het Bosbad en zwembad Hoogland moeten vernieuwd worden.
   
   
   
   
   
 • Mobiliteit
  De aanbesteding Westelijke Ontsluiting moet gestopt worden: dit is geld- en natuurverspilling! We willen een integrale kijk op de openbare ruimte en verkeer is daar een onderdeel van. 30Km/uur is wat ons betreft de norm binnen de bebouwde kom en we willen meer ruimte in onze straten voor spelen, groen, ontmoeten en kwetsbare verkeersdeelnemers. Ook streven we naar meer ruimte voor fietsers en voetgangers.
   
   
   
   
   
 • Veiligheid
  Veiligheidsmaatregelen worden opgenomen in de wijkplannen en het maandelijks wijkberaad met de gemeente. Criminaliteit moet hard aangepakt worden met een lik-op-stukbeleid. In de wijken vinden we dat een veilige en schone leefomgeving extra aandacht verdienen.
   
   
   
   
   
   
 • Kunst en Cultuur
  We willen meer investeren in (werk-)ruimte voor kunst en cultuur. Initiatieven in de wijk verdienen ondersteuning en de koppeling met onderwijs is daarbij belangrijk. Het amfitheater Emiclaer kan in ere worden hersteld en de mogelijkheid voor een cultuurcentrum moet worden onderzocht.
   

   
   
   
   
 • Bestuurscultuur
  Hoe bedrijven we politiek en komen we samen met bewoners tot besluiten en een beter Amersfoort?  Dit is een vraag die we steeds stellen en willen we echt anders zien de komende jaren. Amersfoort2014 strijdt al jaren tegen de huidige gesloten bestuurscultuur. Deze cultuur heeft kenmerken als, geheimhouding, machtspolitiek, beslissen voor bewoners i.p.v. met bewoners, het achterhouden van informatie en de slechte beantwoording van vragen. Bewoners moeten vanaf het prille begin bij plannen betrokken worden. Meer dualisme en debat in de gemeenteraad is nodig.
   
   
   
   
 • Omgaan met uw belastinggeld

  Megalomane plannen, zoals een nieuw stadhuis voor voorlopig 108 miljoen euro, zijn de bijl aan de wortel van goed en verantwoord omgaan met het geld van de Amersfoorters. We willen geen lastenverzwaring voor onze inwoners, we streven naar betaalbare basisvoorzieningen. 

  Lees ook ons gehele verkiezingsprogramma

schrvragen
motie
verkiezingsprgr
departij
A2014 Logo 6393x1200
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png