• amersfoort-010.png
 • amersfoort-011.png
 • amersfoort-004.png
 • amersfoort-007.png
 • amersfoort-013.png
 • amersfoort-001.png
 • amersfoort-014.png
 • amersfoort-005.png
 • amersfoort-012.png
 • amersfoort-003.png
 • amersfoort-002.png
 • amersfoort-006.png
 • amersfoort-008.png
 • amersfoort-009.png
Welkom op de website van Amersfoort2014, dé lokale partij van Amersfoort.
Welkom op de website van Amersfoort2014, dé lokale partij van Amersfoort.
Het podium in de Vijver van Emiclaer keert terug

Het podium in de Vijver van Emiclaer keert terug

Amersfoort2014 is enorm blij dat bijna tien jaar afwezigheid het podium terugkeert in de Vijver van Emiclaer. Na een lange strijd van de initiatiefnemers Jacques Smulders en Mary Smulders en de door Amersfoort2014 aangevoerde steun van de hele raad heeft wethouder Bijlholt de herbouw van het unieke podium toegezegd.

Dit is een mooi voorbeeld hoe een initiatief van burgers met steun van de politieke daadkracht tot een mooiere stad leidt.

Het amfitheater verkeert in uitstekende staat en is na herbouw van het podium zeer geschikt voor concerten, zangkoren en andere podiumkunst van amateurverenigingen uit Amersfoort en de regio. Het amfitheater ligt op het kruispunt van Zielhorst, Schothorst, Hoogland en Kattenbroek met gezamenlijk 40.000 inwoners. Deze mensen wonen allemaal binnen 10 minuten fietsafstand.

Met de herbouw wordt postuum voldaan aan de wens Ashok Bhalotra (1943-2022), geestelijk vader van de architectuurwijk Kattenbroek. Zie ook zijn oproep uit 2021 op 13’50’’ en zijn steunbetuiging uit 2020 (zie bijlage).

Het amfitheater is meerdere opzichten laagdrempelig, omdat het rolstoelvriendelijk en gratis toegankelijk is. Met hulp van de culturele organisaties kan de programmering van het podium opgenomen in de Amersfoortse cultuuragenda, waardoor frequent bezoek gegarandeerd wordt.

Jongeren en kinderen uit Amersfoort zullen niet meer weten dat er ooit een podium in de Vijver van Emiclaer stond. Daarom een tijdlijn van het podium.

 

Geschiedenis van het podium en de herbouw

1994
In de afrondende fase van de nieuwe wijk Kattenbroek wordt aan de zuidzijde van de Vijver van Emiclaer een amfitheater gebouwd. Het podium ligt in het middelpunt van de cirkelboog die de trappen maken.

2013/2014
Door fouten in materiaal en constructie brokkelen de randen af treedt scheefstand van het podium op. Het gemeentebestuur besluit tot afbraak van het podium dat op dat moment nog geen twintig jaar oud is.

Juni 2020
De initiatiefnemers Jacques Smulders en Mary Smulders doen een oproep aan wethouders en gemeenteraad. Er is onvoldoende belangstelling voor herbouw. Jan Gerritsjans van Amersfoort2014 zoekt contact en gaat ermee aan de slag.

15 maart 2021
Gesprek bij Vijver van Emiclaer (met ambtenaren Hölzer en Grond, Mary Smulders, Jacques Smulders, Jan Gerritsjans) over verleden, onderhoudsissues.

25 mei 2021
Amersfoort2014 (Sieta Koet, Cultuur) dient een motie in waarin gevraagd wordt om onderzoek te doen naar de wens om het amfitheater in de oude staat, dus inclusief podium, te herstellen.

Deze motie wordt unaniem aangenomen door de gemeenteraad.

15 december 2021
Collegebericht over kosten mogelijke herbouw en peiling onder omwonenden.
Voortgang afhandeling motie 2021-046M vijver Emiclaer

15 maart 2022
De peiling bij burgers laat zien dat een overgrote meerderheid van ca. 90% voor herbouw van het podium is.
Samenvatting collegebesluiten van 15 maart 2022

21 augustus 2022
Tijdens een concert van Sixties Generation doet Jan Gerritsjans een pleidooi voor herbouw.

15 juni 2023
Ecologisch onderzoek vindt plaats om concert op 18 juni doorgang te laten vinden. Geen belemmeringen gevonden. Net als in de Quickscan Wet Natuurbescherming waarin de ecologische effecten worden beschreven.

19 september 2023
Raadsinformatiebrief van B&W waarin wordt besloten tot herbouw podium in de Vijver van Emiclaer.

Ontwerp nieuwe podium: Ontwikkeling Podium Emiclear

 

Steunbetuiging Ashok Bhalotra 2020

Van harte steun ik het initiatief van Mary Smulders en Jacques Smulders om de afgebroken  Amfitheater vijver Kattenbroek nieuw leven in te blazen.
Het podium en de tribunes waren destijds ontworpen om de sociale cohesie te bevorderen en de bewoners te inspireren het op hun eigen creatieve manier te gebruiken. 
Een plek waar 'Reizen en Thuiszijn' het hoofd thema van het ontwerp van Kattenbroek bij elkaar komen.
De huidige Corona-crisis onderstreept het belang van een dergelijke openlucht accommodatie.

Ik wens ze heel veel succes! 

Ashok Bhalotra 
Architect/Stedenbouwkundige 
Hoofd ontwerper Kattenbroek 
1988-1998

KuiperCompagnons 

menno fousertsieta koet minismaaike varwijkthomas van der eerdenjan gerritsjanschris bruijnes
menno fousertsieta koet minismaaike varwijkthomas van der eerdenjan gerritsjanschris bruijnes

Amersfoort2014 zet zich sinds 2014 in voor een betere gemeente Amersfoort. Een gemeente waarin meer naar de inwoners wordt geluisterd. Een gemeente waarin meer logische samenhang zit in de plannen en waar weloverwogen met gemeenschapsgeld wordt omgegaan.

Amersfoort2014 wil een overheid die zich dienstbaar opstelt. Politiek die werkt voor de inwoners, de wijken, de stad en de dorpen. Met meer ruimte voor openheid, openbaarheid en vroegtijdige inspraak. Het gesprek voeren over wat we willen met Amersfoort maar ook steeds aandacht houden voor hoe we dat samen gaan bereiken.

 • Jeugd en Onderwijs op 1!
  We willen met de jeugd bouwen aan de toekomst van onze gemeente. Daarom willen we onder andere werken aan een gezond schoolklimaat, wijkgerichte jeugdzorg, aanpak van de jeugdwerkloosheid, investering in MBO en HBO en jongerenhuisvesting. We gaan de jeugd uitnodigen om (vaker) mee te denken over de opgaven van de gemeente onder andere via jongerenradenWe nemen de jeugd en ouderen als uitgangspunt bij het inrichten van onze straten en buurten.
   
   
   
   
 • Betaalbaar wonen
  Iedereen in Amersfoort heeft recht op een betaalbare woning. Het opkopen van sociale huurwoningen door investeerders moet stoppen. Elke wijk heeft straks een wijkwoonplan met inbreng van bewoners met meer woningen voor starters en ouderen. Bouwen en renoveren doen we zo duurzaam mogelijk.
   

   
   
   
   
 • Zorgvuldig omgaan met ruimte
  Ontwikkeling van ruimte in de stad moet niet bestaan uit ‘postzegelprojecten’, maar breed worden opgepakt met oog voor de leefbaarheid. De ontwikkelingen langs ‘Eem en Spoor’, de Stadsring en de Nieuwe Poort moeten in betere samenhang gebeuren met intensieve inbreng van bestaande bewoners. Bovenduist is de laatste grote stadsuitbreiding en we zijn tegen woningbouw in Hoogland-West. Hoogbouw (meer dan zes verdiepingen) enkel als het past en er draagvlak is bij bewoners.
   
   
   
   
 • Duurzaamheid

  We vinden dat verduurzamen zowel moet gaan over vandaag als over morgen. We werken met urgentie aan meer groen, biodiversiteit, gezondere lucht voor Amersfoorters, beweegvriendelijkere openbare ruimte, meer ruimte voor mensen en aandacht voor een toekomstbestendige balans tussen mens en natuur.

  We willen ons initiatief het “Deelakkoord Duurzaamheid” voortzetten. Verbranden van houtige biomassa gaan we tegen en we gaan op zoek naar betere oplossingen, zoals geothermie. We zetten in op meer aandacht voor woningverbetering. Dit bestrijdt ook direct de energiearmoede. Zonnepanelen zien we op de daken en niet in natuur of het groene landschap. We staan kritisch ten opzichte van het plaatsen van grote windmolens in onze dichtbevolkte gemeente. Duurzame en actieve mobiliteit vinden we belangrijk vanuit duurzaamheids,- en gezondheidsperspectief en is onderdeel van de wijkplannen.

  Lees ook ons gehele verkiezingsprogramma

 • Groen
  We willen een toename in groen en biodiversiteit en daarom extra budget vrijmaken. Bewoners doen zelf actief mee aan de groene inrichting van hun straten, wijken en parken. We denken dan met name aan stadspark Randenbroek, Over de Laak, park Schothorst (niet bouwen!) maar ook aan versteende plekken in de stad en ruimte voor experiment op straatniveau. We willen vanzelfsprekend stoppen met het hoofdpijndossier ‘de Westelijke Ontsluiting’, waardoor duizenden bomen gespaard kunnen worden.
   
   
   
   
 • Een sociaal en gezond Amersfoort
  We blijven de wijkteams inzetten om mensen een menswaardig en zelfstandig bestaan te bieden. Meer samenwerking tussen instanties vinden we nodig. Het geld dat bestemd is voor jeugdzorg moet ook echt daaraan besteed worden. Dit moet niet gebruikt worden om financiële gaten bij de gemeente te dichten, zoals dat de afgelopen periode gebeurde. Via bijvoorbeeld de scholen wordt goede voorlichting gegeven over verslavingsziekten.
   

   
   
   
 • Oud worden in Amersfoort
  We gaan kennis en ervaring van ouderen beter benutten door hen actief op te zoeken. Ouderen hebben recht op goede thuiszorg en moeten zo lang mogelijk zelfstandig betaalbaar kunnen blijven wonen. Ook zetten we in op het actief verbinden van jong en oud(er).
   
   

   
   
   
 • Sporten en bewegen
  Om Amersfoort als sportstad op peil te houden investeren we in de sportverenigingen en maken we accommodaties beter toegankelijk voor mensen met een beperking. Meer sportvoorzieningen in de openbare ruimte van wijken stimuleert meer bewegen. Het Bosbad en zwembad Hoogland moeten vernieuwd worden.
   
   
   
   
   
 • Mobiliteit
  De aanbesteding Westelijke Ontsluiting moet gestopt worden: dit is geld- en natuurverspilling! We willen een integrale kijk op de openbare ruimte en verkeer is daar een onderdeel van. 30Km/uur is wat ons betreft de norm binnen de bebouwde kom en we willen meer ruimte in onze straten voor spelen, groen, ontmoeten en kwetsbare verkeersdeelnemers. Ook streven we naar meer ruimte voor fietsers en voetgangers.
   
   
   
   
   
 • Veiligheid
  Veiligheidsmaatregelen worden opgenomen in de wijkplannen en het maandelijks wijkberaad met de gemeente. Criminaliteit moet hard aangepakt worden met een lik-op-stukbeleid. In de wijken vinden we dat een veilige en schone leefomgeving extra aandacht verdienen.
   
   
   
   
   
   
 • Kunst en Cultuur
  We willen meer investeren in (werk-)ruimte voor kunst en cultuur. Initiatieven in de wijk verdienen ondersteuning en de koppeling met onderwijs is daarbij belangrijk. Het amfitheater Emiclaer kan in ere worden hersteld en de mogelijkheid voor een cultuurcentrum moet worden onderzocht.
   

   
   
   
   
 • Bestuurscultuur
  Hoe bedrijven we politiek en komen we samen met bewoners tot besluiten en een beter Amersfoort?  Dit is een vraag die we steeds stellen en willen we echt anders zien de komende jaren. Amersfoort2014 strijdt al jaren tegen de huidige gesloten bestuurscultuur. Deze cultuur heeft kenmerken als, geheimhouding, machtspolitiek, beslissen voor bewoners i.p.v. met bewoners, het achterhouden van informatie en de slechte beantwoording van vragen. Bewoners moeten vanaf het prille begin bij plannen betrokken worden. Meer dualisme en debat in de gemeenteraad is nodig.
   
   
   
   
 • Omgaan met uw belastinggeld

  Megalomane plannen, zoals een nieuw stadhuis voor voorlopig 108 miljoen euro, zijn de bijl aan de wortel van goed en verantwoord omgaan met het geld van de Amersfoorters. We willen geen lastenverzwaring voor onze inwoners, we streven naar betaalbare basisvoorzieningen. 

  Lees ook ons gehele verkiezingsprogramma

schrvragen
motie
verkiezingsprgr
departij
A2014 Logo 6393x1200
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png