• amersfoort-005.png
 • amersfoort-008.png
 • amersfoort-012.png
 • amersfoort-007.png
 • amersfoort-004.png
 • amersfoort-003.png
 • amersfoort-009.png
 • amersfoort-006.png
 • amersfoort-001.png
 • amersfoort-013.png
 • amersfoort-014.png
 • amersfoort-011.png
 • amersfoort-002.png
 • amersfoort-010.png
Welkom op de website van Amersfoort2014, dé lokale partij van Amersfoort.
Welkom op de website van Amersfoort2014, dé lokale partij van Amersfoort.
Is ‘Regiegemeente’ Amersfoort de weg kwijt bij verkeerschaos in Hoogland?

Is ‘Regiegemeente’ Amersfoort de weg kwijt bij verkeerschaos in Hoogland?

De wekenlange verkeerschaos in Hoogland doet de gemoederen in Hoogland nog steeds hoog oplaaien. De combinatie van het langdurig afsluiten van ontsluitingswegen in Hoogland in combinatie met andere verkeersbelemmerende werkzaamheden (o.a. afsluiting gedeelte Engweg, werkzaamheden en afsluiting fietspaden rondom Hoogland en snoeiwerkzaamheden) door zowel de gemeente Amersfoort als de provincie Utrecht (Bunschoterweg), de voor fietsers zeer onveilige (!) nieuwe bestrating van de Hamseweg.

En daar bovenop het openen van een GGD-priklocatie op de Hamseweg hebben gezorgd voor een wekenlange verkeerschaos, grote ergernis, zware verkeersongevallen en lange tijdrovende files (tot wel 30/45 minuten!) om het dorp in- en uit te komen. Amersfoort2014 vraagt zich af hoe het mogelijk is dat al deze activiteiten in de weken 41 t/m 44 tegelijkertijd werden uitgevoerd. Waarom is dit op deze manier toegestaan en goedgekeurd door dit College? Waar was de regie van het College van B&W?

Ter onderbouwing hebben wij onderstaande observaties in Hoogland opgehaald om de ernst van de ontstane chaos te kunnen omschrijven.

De GGD-priklocatie, waar per dag honderden zoekende oudere automobilisten naartoe rijden, was nog niet geopend of de ontsluitingsweg Zevenhuizerstraat/ Oude Kerklaan naar de Rondweg Noord werd dagenlang afgesloten! Om het nog moeilijker te maken, werd ook de Hamseweg dagenlang wegens werkzaamheden afgesloten. Bij de rotonde Hamseweg/Zevenhuizerstraat/Van Boetzelaerlaan was de wekenlange verkeerschaos het grootst. Dit kwam door parkeerplaatszoekende automobilisten, de verkeersremmende verkeerslichten bij de Bunschoterstraat en het grote aanbod van auto’s dat het dorp wilde verlaten of wilde binnenkomen via de Van Boetzelaerlaan. De hardwerkende verkeersbegeleiders bij de GGD-priklocatie konden het bij lange na niet aan en er ontstonden bij de priklocatie en de aanliggende wegen zeer gevaarlijke verkeerssituaties.

Op het moment dat de veel te kleine parkeerplaats naast de priklocatie, met slechts één in-uitrit, vol was, werden de zoekende en dolende automobilisten de Hamseweg ingestuurd en moesten ze het zelf maar uitzoeken, met als gevolg dat auto’s omkeerden en er vervolgens gevaarlijke situaties ontstonden voor fietsers en voetgangers en er ook veel parkeeroverlast ontstond. In diezelfde tijd vond de provincie het nodig om op een maandag bij de verkeerslichten Bunschoterstraat/van Boetzelaerlaan markeringswerkzaamheden uit te voeren en de afslag naar de priklocatie gedeeltelijk te blokkeren….toen was de ellende compleet!

Amersfoort2014 vraagt zich af wie in dit college van B&W verantwoordelijk is voor het ontbreken van regie wat geleid heeft tot deze onacceptabele situatie. Welk collegelid is verantwoordelijk voor de communicatie met de bewoners? Welk collegelid is verantwoordelijk voor het ontbreken van de communicatie met de provincie? Wie was de verantwoordelijke en coördinerende wethouder? Amersfoort2014 heeft vernomen dat het College van B&W voor de Hooglanders volledig onzichtbaar was en zij voelden zich aan hun lot over gelaten.  

Amersfoort2014 vindt dat dit soort situaties niet mogen gebeuren, in welke wijk of dorpskern dan ook. Wij vinden dat het College lessen moet trekken uit deze situatie, regie moet nemen bij dit soort ingrijpende maatregelen en werken die in elkaar grijpen en verantwoording moet afleggen over de ontstane chaos in Hoogland. Tevens zal het College moeten aangeven welke bestuurlijke en ambtelijke maatregelen genomen moeten worden om dit soort wanorde en gebrek aan regie in de toekomst te voorkomen.

Lees hier de vragen die wij hebben gesteld aan het college.

menno fousertsieta koet minismaaike varwijkthomas van der eerdenjan gerritsjanschris bruijnes
menno fousertsieta koet minismaaike varwijkthomas van der eerdenjan gerritsjanschris bruijnes

Amersfoort2014 zet zich sinds 2014 in voor een betere gemeente Amersfoort. Een gemeente waarin meer naar de inwoners wordt geluisterd. Een gemeente waarin meer logische samenhang zit in de plannen en waar weloverwogen met gemeenschapsgeld wordt omgegaan.

Amersfoort2014 wil een overheid die zich dienstbaar opstelt. Politiek die werkt voor de inwoners, de wijken, de stad en de dorpen. Met meer ruimte voor openheid, openbaarheid en vroegtijdige inspraak. Het gesprek voeren over wat we willen met Amersfoort maar ook steeds aandacht houden voor hoe we dat samen gaan bereiken.

 • Jeugd en Onderwijs op 1!
  We willen met de jeugd bouwen aan de toekomst van onze gemeente. Daarom willen we onder andere werken aan een gezond schoolklimaat, wijkgerichte jeugdzorg, aanpak van de jeugdwerkloosheid, investering in MBO en HBO en jongerenhuisvesting. We gaan de jeugd uitnodigen om (vaker) mee te denken over de opgaven van de gemeente onder andere via jongerenradenWe nemen de jeugd en ouderen als uitgangspunt bij het inrichten van onze straten en buurten.
   
   
   
   
 • Betaalbaar wonen
  Iedereen in Amersfoort heeft recht op een betaalbare woning. Het opkopen van sociale huurwoningen door investeerders moet stoppen. Elke wijk heeft straks een wijkwoonplan met inbreng van bewoners met meer woningen voor starters en ouderen. Bouwen en renoveren doen we zo duurzaam mogelijk.
   

   
   
   
   
 • Zorgvuldig omgaan met ruimte
  Ontwikkeling van ruimte in de stad moet niet bestaan uit ‘postzegelprojecten’, maar breed worden opgepakt met oog voor de leefbaarheid. De ontwikkelingen langs ‘Eem en Spoor’, de Stadsring en de Nieuwe Poort moeten in betere samenhang gebeuren met intensieve inbreng van bestaande bewoners. Bovenduist is de laatste grote stadsuitbreiding en we zijn tegen woningbouw in Hoogland-West. Hoogbouw (meer dan zes verdiepingen) enkel als het past en er draagvlak is bij bewoners.
   
   
   
   
 • Duurzaamheid

  We vinden dat verduurzamen zowel moet gaan over vandaag als over morgen. We werken met urgentie aan meer groen, biodiversiteit, gezondere lucht voor Amersfoorters, beweegvriendelijkere openbare ruimte, meer ruimte voor mensen en aandacht voor een toekomstbestendige balans tussen mens en natuur.

  We willen ons initiatief het “Deelakkoord Duurzaamheid” voortzetten. Verbranden van houtige biomassa gaan we tegen en we gaan op zoek naar betere oplossingen, zoals geothermie. We zetten in op meer aandacht voor woningverbetering. Dit bestrijdt ook direct de energiearmoede. Zonnepanelen zien we op de daken en niet in natuur of het groene landschap. We staan kritisch ten opzichte van het plaatsen van grote windmolens in onze dichtbevolkte gemeente. Duurzame en actieve mobiliteit vinden we belangrijk vanuit duurzaamheids,- en gezondheidsperspectief en is onderdeel van de wijkplannen.

  Lees ook ons gehele verkiezingsprogramma

 • Groen
  We willen een toename in groen en biodiversiteit en daarom extra budget vrijmaken. Bewoners doen zelf actief mee aan de groene inrichting van hun straten, wijken en parken. We denken dan met name aan stadspark Randenbroek, Over de Laak, park Schothorst (niet bouwen!) maar ook aan versteende plekken in de stad en ruimte voor experiment op straatniveau. We willen vanzelfsprekend stoppen met het hoofdpijndossier ‘de Westelijke Ontsluiting’, waardoor duizenden bomen gespaard kunnen worden.
   
   
   
   
 • Een sociaal en gezond Amersfoort
  We blijven de wijkteams inzetten om mensen een menswaardig en zelfstandig bestaan te bieden. Meer samenwerking tussen instanties vinden we nodig. Het geld dat bestemd is voor jeugdzorg moet ook echt daaraan besteed worden. Dit moet niet gebruikt worden om financiële gaten bij de gemeente te dichten, zoals dat de afgelopen periode gebeurde. Via bijvoorbeeld de scholen wordt goede voorlichting gegeven over verslavingsziekten.
   

   
   
   
 • Oud worden in Amersfoort
  We gaan kennis en ervaring van ouderen beter benutten door hen actief op te zoeken. Ouderen hebben recht op goede thuiszorg en moeten zo lang mogelijk zelfstandig betaalbaar kunnen blijven wonen. Ook zetten we in op het actief verbinden van jong en oud(er).
   
   

   
   
   
 • Sporten en bewegen
  Om Amersfoort als sportstad op peil te houden investeren we in de sportverenigingen en maken we accommodaties beter toegankelijk voor mensen met een beperking. Meer sportvoorzieningen in de openbare ruimte van wijken stimuleert meer bewegen. Het Bosbad en zwembad Hoogland moeten vernieuwd worden.
   
   
   
   
   
 • Mobiliteit
  De aanbesteding Westelijke Ontsluiting moet gestopt worden: dit is geld- en natuurverspilling! We willen een integrale kijk op de openbare ruimte en verkeer is daar een onderdeel van. 30Km/uur is wat ons betreft de norm binnen de bebouwde kom en we willen meer ruimte in onze straten voor spelen, groen, ontmoeten en kwetsbare verkeersdeelnemers. Ook streven we naar meer ruimte voor fietsers en voetgangers.
   
   
   
   
   
 • Veiligheid
  Veiligheidsmaatregelen worden opgenomen in de wijkplannen en het maandelijks wijkberaad met de gemeente. Criminaliteit moet hard aangepakt worden met een lik-op-stukbeleid. In de wijken vinden we dat een veilige en schone leefomgeving extra aandacht verdienen.
   
   
   
   
   
   
 • Kunst en Cultuur
  We willen meer investeren in (werk-)ruimte voor kunst en cultuur. Initiatieven in de wijk verdienen ondersteuning en de koppeling met onderwijs is daarbij belangrijk. Het amfitheater Emiclaer kan in ere worden hersteld en de mogelijkheid voor een cultuurcentrum moet worden onderzocht.
   

   
   
   
   
 • Bestuurscultuur
  Hoe bedrijven we politiek en komen we samen met bewoners tot besluiten en een beter Amersfoort?  Dit is een vraag die we steeds stellen en willen we echt anders zien de komende jaren. Amersfoort2014 strijdt al jaren tegen de huidige gesloten bestuurscultuur. Deze cultuur heeft kenmerken als, geheimhouding, machtspolitiek, beslissen voor bewoners i.p.v. met bewoners, het achterhouden van informatie en de slechte beantwoording van vragen. Bewoners moeten vanaf het prille begin bij plannen betrokken worden. Meer dualisme en debat in de gemeenteraad is nodig.
   
   
   
   
 • Omgaan met uw belastinggeld

  Megalomane plannen, zoals een nieuw stadhuis voor voorlopig 108 miljoen euro, zijn de bijl aan de wortel van goed en verantwoord omgaan met het geld van de Amersfoorters. We willen geen lastenverzwaring voor onze inwoners, we streven naar betaalbare basisvoorzieningen. 

  Lees ook ons gehele verkiezingsprogramma

schrvragen
motie
verkiezingsprgr
departij
A2014 Logo 6393x1200
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png