A2014 nieuws
Doorgedrukte parkeerbeleid

Amersfoort2014 raadslid Thomas van der Eerden leidt verslaggevers 1vandaag door Amersfoort en laat zien waar het doorgedrukte parkeerbeleid schuurt en gaat schuren.

Raadpleging openbare ruimte

Amersfoort2014 komt met verzamelpunt openbare ruimte.

De uitslag van het parkeerreferendum is duidelijk. Laten we het nu als inwoners - van 0 tot 100 - en politiek samen over de ruimte hebben. De ruimte in de buurt waarin onder meer ontmoeten, kwalitatief groen en mobiel zijn een rol hebben. 

Wij verzamelen graag de ideeën van inwoners. Laat deze hier achter: http://amersfoort2014.nl/raadplegingopenbareruimte

Is ‘Regiegemeente’ Amersfoort de weg kwijt bij verkeerschaos in Hoogland?

De wekenlange verkeerschaos in Hoogland doet de gemoederen in Hoogland nog steeds hoog oplaaien. De combinatie van het langdurig afsluiten van ontsluitingswegen in Hoogland in combinatie met andere verkeersbelemmerende werkzaamheden (o.a. afsluiting gedeelte Engweg, werkzaamheden en afsluiting fietspaden rondom Hoogland en snoeiwerkzaamheden) door zowel de gemeente Amersfoort als de provincie Utrecht (Bunschoterweg), de voor fietsers zeer onveilige (!) nieuwe bestrating van de Hamseweg.

Lokale Partij Amersfoort2014 bestaat 10 jaar

Dé grootste lokale politieke partij van Amersfoort bestaat op 11 november 2023 tien jaar. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 besloten Ted van der Meer, Balt Gmelig en Ben Stoelinga dat het tijd was voor een lokale, positieve en daadkrachtige beweging. Een partij die kennis en kunde van inwoners, uitmuntende dienstverlening en transparant bestuur centraal stelde.

Oud-fractievoorzitter en medeoprichter Ben Stoelinga haalt de noodzaak van destijds aan: ‘De aanleiding om Amersfoort2014 eind 2013 op te richten was de chaos in de gemeenteraad en een college dat niet goed functioneerde.

Algemene Beschouwing 2023 (oktober)

Voorzitter,

Ten eerste: hartelijk dank voor de begroting. Een begroting die naar de mening van onze fractie veel verbeteringen kent als het gaat om leesbaarheid en duidelijkheid. Minder reclame teksten en meer feitelijke cijfer en onderbouwing. En een spannende climax: een ravijn wat ons nadert.

Met tegelijk een uitnodiging hoe dat ravijn te overbruggen: Gaan we met de kaasschaaf aan de slag door op elk programma te bezuinigen en daarbij de OZB te verhogen? Zo cliche… zo 2006…

Parkeerdwang: een gemiste kans

Het is weer eens zover: parkeren is het gesprek van de dag in de wijken en dorpen binnen de gemeente Amersfoort. Het gaat over parkeren van auto’s en er ligt straks een referendum voor u klaar dat u vraagt of u het nieuwe parkeerbeleid een goed idee vindt voor de stad.

En dat is jammer. Jammer dat we het nu enkel over het parkeren van auto’s hebben en of we daar dan wel of niet voor zouden moeten betalen. Waar het volgens Amersfoot2014 over zou moeten gaan is de openbare ruimte. Dit is de ruimte van ons allemaal.

Het podium in de Vijver van Emiclaer keert terug

Amersfoort2014 is enorm blij dat bijna tien jaar afwezigheid het podium terugkeert in de Vijver van Emiclaer. Na een lange strijd van de initiatiefnemers Jacques Smulders en Mary Smulders en de door Amersfoort2014 aangevoerde steun van de hele raad heeft wethouder Bijlholt de herbouw van het unieke podium toegezegd.

Dit is een mooi voorbeeld hoe een initiatief van burgers met steun van de politieke daadkracht tot een mooiere stad leidt.

Zomerreces

Laatste raadsvergadering voor zomerreces
Op dinsdag 4 juli vond de laatste raadsvergadering voor de zomer plaats. Met het aannemen van onder meer de kadernota en overnemen van het kritische Rekenkamerrapport over ondermijning in Amersfoort kan het college aan de slag. Amersfoort2014 zal er op toezien dat het college samen met inwoners, de raad en organisaties daadkrachtig werkt aan de verschillende uitdagingen. Ook blijven we uitermate kritisch op de oplopende kosten bij grote projecten, dienstverlening en de verliezen in de grondexploitatie bij woningbouw.

Algemene beschouwing kadernota (2023)

De eerste kadernota van dit veelkoppig college. Een college wat begon met een ambitieus coalitieakkoord gericht op prettig samenleven in een groene en autoluwe omgeving en dit alles geleid door een transparant en toegankelijk bestuur. U legde de lat meteen hoog en wij vonden dit dan ook veelbelovend.  Maar Belofte maakt Schuld!

Niet lullen, maar isoleren

In de gemeente Amersfoort lijkt het doorgaans alsof de energietransitie alleen maar gaat over windmolens, warmtenetten en zonneparken. Onderwijl meldt het College dat ons elektriciteitsnet vol is en er geen capaciteit meer is voor grote aansluitingen, zowel voor levering als afname van stroom. Dat noemen we netcongestie. Tot slot heeft minister Jetten kort geleden een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij een versnelling aankondigt voor het isoleren van woningen. Alle woningen met een slechte energielabel (E,F en G) moeten zo snel mogelijk aangepakt worden, zo schrijft Jetten. Gemeenten hebben een belangrijke rol in de uitvoering hiervan.

Jeugdoverlast bestrijden door jeugdaanpak

De jongste overlastgever is 9 jaar

Begin november hebben Rachida Issaoui en Sieta Koet van de respectievelijke fracties van de PvdA en Amersfoort2014 gesprekken gevoerd met omwonenden van het winkelcentrum Vathorst. Dit naar aanleiding van klachten over jongeren die, met name de afgelopen twee jaar, geluidsoverlast veroorzaken, bewoners intimideren, scooterwedstrijden houden, dealen, vuurwerk afsteken en zich soms agressief gedragen.

Maak de levenscirkel rond

Aanleiding
Op dinsdag 21 februari sprak de Amersfoortse gemeenteraad over het locatieonderzoek Islamitische begraafplaats. Voorafgaand aan de bijeenkomst liep een stoet van het Eemplein naar het gemeentehuis om aandacht te vragen voor deze belangrijke zaak. Een schier aanhoudende stoet van moeders, vaders, kinderen, opa’s en oma’s uit de moslimgemeenschap van Amersfoort, beklommen de trap naar boven richting Raadzaal en vide. Zij droegen zwarte kleding met witte accenten. Wit straalt schoon en rust uit. Zwart daarentegen geeft een serieus én rustgevend gevoel.

Teleurstelling om dinsdagmiddag

Dinsdag 31 januari vond het eerste besluit van 2023 plaats. Vanuit Amersfoort2014 hebben we in goede samenwerking met andere ‘oppositiepartijen’ een aantal moties en amendementen gemaakt, behorend bij het agendapunt over de jeugdbescherming. Helaas hebben twee moties en twee amendementen het niet gehaald. Onze Maaike ervaarde de behandeling van dit oh zo belangrijke agendapunt als ‘coalitie tegen oppositie’.

Transparantie en Bewoner Participatie bij de Woningbouwopgave in Amersfoort

Onlangs verschenen in het nieuws een aantal interessante artikelen over de woningbouw opgave en belangenafwegingen die daarbij gemaakt moeten worden. Minister De Jonge wil dat bezwaar maken tegen nieuwbouw aan banden wordt gelegd: ‘Bij elk plan klimmen mensen in de pen. Iedereen wil meer huizen. Maar als niemand het in zijn of haar buurt wil, wordt er dus nergens gebouwd’ (link naar het AD).

Nijkerkerstraat Oost & West vs inwonersparticipatie

Het college heeft op 20 december 2022 het verzoek aan de gemeenteraad gedaan om de besluitvorming over het ontwikkelkader Nijkerkerstraat Oost & West van de agenda te halen. Terecht wat ons als Amersfoort2014 betreft! Maar, zijn de problemen daar nu mee opgelost? Helaas niet. Ons raadslid Thomas van der Eerden had graag tijdens de betreffende raadsvergadering van 20 december 2022 van de mogelijkheid gebruik gemaakt om het college (procesmatige) tips mee te geven voor het vervolg. Deze gelegenheid werd hem door de voorzitter, de burgemeester, ontnomen.

Algemene beschouwingen Statement Amersfoort2014

Voorzitter,

Een mooie en belangrijke avond: de eerste begroting van het nieuwe college. Ten eerste wil ik u feliciteren met deze mijlpaal en de benoemde punten en ambities in de begroting. Een aantal belangrijke punten en ambities die ook Amersfoort2014 erg belangrijk vindt.

Motie Skaeve Huse plenair met bewoners bespreken

De gemeente Amersfoort wil ruimte creëren voor de aanleg van zogenaamde Skaeve Huse. Een eerste voorkeur heeft een locatie aan de Palestinaweg-oost.  
Om de bewoners te informeren heeft de gemeente een inloopavond georganiseerd die door honderden bezorgde bewoners werd bezocht. 
Deze inloopavond is in de ogen van de bewoners niet effectief gebleken.

Reactie Amersfoort2014 op coalitieakkoord 2022-2026

Opgesteld en voorgedragen door fractievoorzitter Menno Fousert tijdens de Raadsvergadering van 5 juli 2022.

Dank u, voorzitter

Laat ik beginnen met de coalitiepartijen en de beoogde maar liefst acht wethouders namens Amersfoort2014 te feliciteren met het bereikte akkoord. Een akkoord waarin we een aantal voor Amersfoort2014 belangrijke onderwerpen herkennen en ook onderschrijven. Dat is natuurlijk niet zo gek gezien de ontstaansgeschiedenis van dit akkoord!

Antwoord schriftelijke vragen belemmering voetpaden

Amersfoort2014 is verbaasd dat het uitstallingenbeleid in 21 jaar niet is getoetst.

Daar moet verandering in komen en daarom zal Amersfoort2014 hierover een motie indienen. 

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) of Verordening Fysieke Leefomgeving Amersfoort (FLOA) zijn geen eisen opgenomen voor uitstallingen. Het huidige uitstallingenbeleid is van 2001. Het handhaven op uitstallingen is hierdoor beperkt mogelijk.

Amersfoort2014 stapt uit coalitieonderhandelingen

Tot grote teleurstelling van Amersfoort2014 hebben zij woensdag 25 mei moeten besluiten uit de onderhandelingen voor de vorming van een nieuwe coalitie voor de gemeente Amersfoort te stappen. De onderhandelingen zijn stuk gelopen omdat de vijf partijen onvoldoende overeenstemming konden bereiken over de behandeling van het dossier Westelijke Ontsluiting. De daaruit voortvloeiende spanningen in de gesprekken maakten verdere onderhandelingen onbeheersbaar.

Vervoersplan 2023 Syntus

Tijdens de ronde over busvervoer van dinsdag 10 mei kwam nieuwe informatie over mogelijke bomenkap en richtlijnen over het voorzieningenniveau naar boven over een plan om het trajact van Lijn 4 te verleggen. Daarnaast werd informatie van bewoners gedeeld met een technisch onderzoek aan vooraf is gegaan.

schrvragen
motie
verkiezingsprgr
departij
A2014 Logo 6393x1200
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png