A2014 nieuws

standaard1Op 26 mei 2020 is een motie van Amersfoort2014 (2020-043) aangenomen door de gemeenteraad met de titel: ‘Veilig te voet naar Meander’. Het college moest onderzoeken waar voetpaden gecreëerd zouden kunnen worden, omdat het ziekenhuis vanaf twee kanten niet bereikbaar is via een voetpad!
Na overleg met het Meanderziekenhuis en de Provincie Utrecht (i.v.m. N199) zou de gemeenteraad geïnformeerd worden over de resultaten van de gesprekken en de financiële gevolgen daarvan.

standaard1

De raad van de gemeente Amersfoort Constaterende dat:

In de Kadernota op blz. 23 een bezuiniging van € 300.000 wordt voorgesteld op het mantelzorgcompliment door maximering van deelname en verlaging van het mantelzorgcompliment van € 125,- naar € 80,- per jaar;Het college aangeeft op blz. 24 van de Kadernota dat deze bezuiniging op het mantelzorgcompliment strijdig is met ons beleid, zoals vastgelegd in het onlangs door de gemeenteraad vastgestelde Beleidskader Inclusieve Stad

standaard1

De raad van de gemeente Amersfoort Constaterende dat:

In de Kadernota op blz. 24 een bezuiniging van € 300.000 per jaar in 2020 en 2023 wordt voorgesteld door het afschaffen van de actiefpremie;
Het college met deze bezuiniging in strijd handelt met het beleid, zoals vastgelegd in het onlangs door de gemeenteraad vastgestelde Beleidskader Inclusieve Stad.

standaard1

Op 19 maart 2021 heeft de fractie van Amersfoort2014 schriftelijke vragen ( 2021-052) gesteld over het wel of niet bestaan van het Gemeentelijk Interventie Team (GIT), opgericht in 2013 per collegebesluit. Het GIT deed samen met andere partners ( waaronder woningcorporaties) fraudeonderzoek en wisselde op basis van een convenant persoonlijke gegevens uit.

Op 11 mei 2021 heeft het college deze schriftelijke vragen beantwoord. Deze antwoorden hebben de onduidelijkheid over het wel of niet van het bestaan van het GIT alleen maar vergroot!

standaard1
Op 11 mei jl. verscheen op het Twitter account van de Gemeente Amersoort een tweet waarin werd aangekondigd dat Amersfoort samen met 6 buurgemeenten, de provincie en het waterschap een voorstel maakt voor het opwekken van duurzame energie met zon en wind (RES) met een verwijzing naar de website www.Metamersfoort.nl/RES voor het invullen van een enquête.

standaard1
Op 24 oktober 2020 heeft het bestuur van de stichting ‘Behoud over de Laak’ een WOB-verzoek ingediend inzake de ruimtelijke ontwikkelingen Vathorst Noord met het verzoek alle informatie te verschaffen over de periode 1 januari 2014 tot 1 januari 2021.

Op 14 mei 2019 de motie 2019-057M, Groen rond containerlocaties, door de Raad is aan-genomen;
Op 16 juli 2019 de motie 2019-113M, Bijplaatsen niet wenselijk, door de Raad is aange-nomen;
De raad van de gemeente Amersfoort Constaterende dat:

  • Het amfitheater aan de Vijver van Emiclaer een centrale ligging heeft op het kruispunt van de wijken Schothorst, Zielhorst, Kattenbroek en Hoogland;
  • Het amfitheater zeer geschikt is voor concerten, zangkoren en andere podiumkunst van amateurverenigingen uit Amersfoort en de regio;

gemeente huisDe fractie van Amersfoort was onlangs op zoek naar informatie over de werkwijze en het functioneren van het Gemeentelijke Interventieteam. Het Gemeentelijke Interventieteam bestaat uit vertegenwoordigers van o.a. sociale zaken, burgerzaken, VTH, woningcorporaties (Alliantie-Omnia- Portaal). Het GIT is ingesteld door het College op 10-7-2013 onder het motto ‘Samen handhaven levert meer op’.

gemeente huis
Op 24 oktober 2020 heeft het bestuur van de stichting ‘Behoud over de Laak’ een WOB-verzoek ingediend inzake de ruimtelijke ontwikkelingen Vathorst Noord met het verzoek alle informatie te verschaffen over de periode 1 januari 2014 tot 1 januari 2021.
De gevraagde informatie zou uiterlijk 22 december 2020 worden aangeleverd. Gezien de omvang van het WOB-verzoek is met beide partijen overeengekomen dat deze datum niet haalbaar was.
 

OnderwijsOp 26 maart 2019 nam de gemeenteraad van Amersfoort het besluit om per 01-01-2019 de middelen voor onderwijshuisvesting door te decentraliseren naar de samenwerkende schoolbesturen, die vervolgens twee coöperaties hebben opgericht (Samenpoort PO en Samenpoort VO) om hieraan uitvoering te geven. De schoolbesturen/de Samenpoortcoöperaties zijn daardoor vanaf 01-01-2019 verantwoordelijk voor de uitvoering van de gemeentelijke zorgplicht m.b.t. onderwijshuisvesting.

Amarena
Op 12-01-2021 heeft de wethouder sport, terwijl hij volledig op de hoogte was, verzuimd om relevante informatie te verstrekken aan de gemeenteraad tijdens een Ronde over de opheffing van de Stichting Amerena. Op 1-2-2021 heeft de fractie van Amersfoort2014 hierover schriftelijke vervolgvragen gesteld (2021-024). Op 19 februari 2021 heeft het college slechts een deel van die vragen beantwoord. Daardoor wordt nu weer de wettelijke inlichtingenplicht van het college geschonden, omdat zowel op 12-01-2021 als op 19-02-2021 vragen van een raadslid niet of onvolledig zijn beantwoord. De fractie van Amersfoort2014 wordt op deze wijze door de wethouder wederom gehinderd in het uitoefenen van haar controlerende taak

De fracties van Amersfoort2014 en SP roepen de andere fracties in de gemeenteraad van Amersfoort met klem op om de regie te pakken in het dossier Vahstal versus de gemeente Amersfoort. Via twee moties, die de beide fracties dinsdag 16 februari indienen, moet het college bij elke vervolgstap in dit complexe dossier eerst de gemeenteraad uitgebreid de kans te geven om wensen en bedenkingen ter kennis te brengen van het college.

Amarena
Op 12 januari 2021 heeft de fractie van Amersfoort2014 een informatieronde georganiseerd over het samenwerkingsmodel Amerena n.a.v. het eindverslag van onderzoeksbureau KokxDeVoogd.

Wethouder verzuimde om relevante informatie te verstrekken in de Ronde van 12-1-2021
In deze Ronde heeft ondergetekende gevraagd aan de wethouder wat de reden was dat de Stichting Amerena in september 2020 zo plotseling werd opgeheven. De Stichting Amerena had tot doel om:

avondklokVorige week heeft de burgemeester van Amersfoort zich in de landelijke media (krant en Tv) publiekelijk gekeerd tegen het voornemen van de Nederlandse regering om eventueel een avondklok in te voeren als gevolg van het dreigende gevaar van o.a. de Engelse coronavariant. Inmiddels heeft de Tweede Kamer het voorstel van de regering van een avondklok (met de aangepaste tijden 21.00-04.30 uur) goedgekeurd. De avondklok is zaterdagavond 23 januari 2021om 21.00 uur ingegaan. Natuurlijk zal ook onze burgemeester dit besluit van de Tweede Kamer moeten uitvoeren en handhaven in zijn stad.

FinancinSinds medio 2016 is er veel discussie over de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied Over de Laak. De huidige coalitie van de gemeente Amersfoort heeft in het coalitieakkoord de wens opgenomen om in dit gebied zonnevelden te laten plaatsen. Bewoners van Vathorst zijn hierbij belanghebbenden en willen hierbij betrokken worden.

westsingelOp 3-12-2019 heeft de gemeenteraad van Amersfoort ingestemd met raadsvoorstel ‘De Amersfoortse binnenstad autoluw’. In de mede door Amersfoort2014 ingediende motie en aangenomen motie 2019-199M wordt het college opgedragen onderzoek te verrichten om de voetgangers op de Varkensmarkt ruim baan te geven met nadrukkelijk de opdracht dat dit zonder nadelige bijeffecten moet plaatsvinden. Daarover is een RIB verschenen op 18 mei 2020 met een uitgebreide toelichting in bijlage 2 over de verkeersafwikkeling Westsingel-Varkensmarkt. Ook heeft het college twee verkeersbesluiten genomen op 18-3-2020 en 1-10-2020.
schrvragen
motie
verkiezingsprgr
departij
A2014 Logo 6393x1200
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png